University of Oulu

Moon salesmen : presidential speeches and personal experiences of the Apollo 11 landing

Saved in:
Author: Kokkonen, Teemu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Pages: 55
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105157857
Language: English
Published: Oulu : T. Kokkonen, 2021
Publish Date: 2021-05-17
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kokkola, Lydia
Reviewer: Rauniomaa, Mirka
Kokkola, Lydia
Description:

Abstract

The aims of this thesis are to explore the speeches and rhetoric of United States Presidents John F. Kennedy and Richard Nixon regarding the Apollo Moon landing project and look for the effects of that rhetoric on the general public’s opinion on Project Apollo. The methods used for examining the presidential speeches are Discourse Analysis and Critical Discourse Analysis, where DA is used to look at the language on a general level, and CDA to analyse political relations within said language. The main finding from Kennedy’s speeches is his advocation of ideological supremacy over Communist countries. Nixon’s speeches were in stark contrast with Kennedy’s, with détente being the dominant theme.

This material is complemented with interview data provided by Kent State University Professor Kenneth Bindas. His “NASA Moon Landing Oral History Project” was conducted in 2015 and 2016, where his students interviewed 87 people, who were born in 1951 or before, therefore being a full-fledged member of the society by the Apollo 11 landing in 1969. Most of the interviewees do not refer to the two presidents at all, and bring up their personal stories, the Vietnam War and racial injustice as the key events of that time. Some of the interviewees refer to Kennedy in relation to the Moon landings, but Nixon, even though he was president during the time of the landings, is rarely mentioned in the interview data. Prior research, along with these interviews, point that Nixon’s career and public image is very much overshadowed by the Watergate spying scandal, and his involvement in Project Apollo is rarely remembered.

The thesis also covers some of the opinions people of different identity backgrounds had of Project Apollo. These are also found in the interview data, but also from other, prior research. The white male populace felt pride and patriotism when Apollo 11 landed on the Moon, but minorities felt disconnected from it. Racial injustice towards the African-American populace distanced them from Apollo, as millions of dollars were poured into flying a handful of white men into space, when thousands of people of colour were housed in unhabitable conditions. In many of the interviews given by women, they have no or very little recollection of Apollo. This reflects their place in the society in 1969: to stay at home and look after the children, when men were out forming social circles to discuss and enjoy matters such as Apollo.

The conclusion of this thesis is that Kennedy’s agenda evident in his speeches, the importance of the Moon landings in the Space Race and ideological supremacy, is still remembered and thought of as a valid point, therefore Kennedy’s rhetoric is considered a success. Nixon’s policy of détente is evident in his speeches, but it is not referred to at all in the interview data, therefore his rhetoric was not as successful as Kennedy’s.

Tiivistelmä

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on tutkia Yhdysvaltain presidenttien John F. Kennedyn ja Richard Nixonin puheita ja retoriikkaa Apollo-kuulennoista, ja tämän retoriikan vaikutusta kansan mielipiteeseen aiheesta. Tutkimusmetodeina toimii Discourse Analysis (diskurssianalyysi) ja Critical Discourse Analysis (kriittinen diskurssianalyysi), joista DA:n avulla tutkitaan kieltä yleisellä tasolla, ja CDA:lla myös poliittisia suhteita kielen sisällä. Kennedyn puheista välittyy argumentointi ideologisen ylivallan saamiseksi kommunistisista maista. Nixonin puheiden pääteema oli liennytys, mikä on käytännössä vastakkainen lähtökohta Kennedyn argumenteista.

Tätä materiaalia tukee Kent State University -yliopiston professori Kenneth Bindaksen ystävällisesti luovuttama haastatteludata, jossa hänen opiskelijansa haastattelivat 87:ta henkilöä, jotka olivat syntyneet vuonna 1951 tai aiemmin, ja täten olivat täysiä yhteiskunnan jäseniä vuonna 1969. Suurin osa haastatelluista ei mainitse edellä mainittuja kahta presidenttiä ollenkaan, ja sen sijaan mainitsevat tuon ajan tärkeistä tapahtumista kysyttäessä muun muassa heidän henkilökohtaisia tarinoitaan, Vietnamin sodan ja rotuerottelun. Muutama haastateltava mainitsee Kennedyn suhteen kuulentojen puolesta puhujana, mutta vaikka Nixon oli presidentti lentojen aikaan, hänet mainitaan haastatteluissa vain hyvin harvoin. Aiempi tutkimus, yhdessä näiden haastattelujen kanssa osoittaa, että Nixonin ura ja maine on Watergate-vakoiluskandaalin tahraama, ja hänen osallistumistaan Apollo-projektiin ei juuri muisteta.

Tutkielma kattaa myös mielipiteitä, mitä eri identiteetin omaavilla kansalaisilla oli Apollo-projektista. Nämä mielipiteet ovat esillä haastatteludatassa, mutta myös aiemmassa tutkimuksessa. Valkoiset miehet tunsivat ylpeyttä ja isänmaallisuutta Apollo 11 -lennon laskeutuessa Kuun pinnalle, mutta vähemmistöt eivät tunteneet samanlaista yhteyttä tapahtumaan. Rodullinen epätasa-arvo afrikkalaisamerikkalaista vähemmistöä kohtaan erotti heidät muun kansan yhteenkuuluvuuden tunteesta. Miljoonia dollareita käytettiin muutaman valkoisen miehen lennättämiseen Kuuhun, samalla kun rotuvähemmistöt kärsivät esimerkiksi elinkelvottomista asumisjärjestelyistä. Usealla haastatellulla naisella ei ole juurikaan muistikuvaa Apollo-kuulennoista. Tämä heijastaa heidän asemaansa vuoden 1969 yhteiskunnassa: naisten tuli jäädä kotiin huolehtimaan lapsista, samalla kun miehet pystyivät muodostamaan sosiaalisia piirejä, joissa keskustella ja nauttia Apollon kaltaisista aiheista.

Tutkielman päätös on se, että Kennedyn puheissa esiin tuleva agenda, eli kuulentojen tärkeys ”Space Race” -avaruuskilvassa ja ideologisen ylivallan saamisessa, muistetaan yhä. Haastattelujen ja aikaisemman tutkimuksen valossa Kennedyn retoriikkaa voidaan pitää onnistuneena. Nixonin liennytyspolitiikka käy ilmi hänen puheissaan, mutta siihen ei viitata ollenkaan aikalaishaastatteluissa, eli hänen retoriikkansa ei ollut yhtä onnistunutta kuin Kennedyn.

see all

Subjects:
Copyright information: © Teemu Kokkonen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.