University of Oulu

Sales & operations planning in complex business-to-business planning environments

Saved in:
Author: Keränen, Jussi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.7 MB)
Pages: 73
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105187867
Language: English
Published: Oulu : J. Keränen, 2021
Publish Date: 2021-05-18
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Kauppila, Osmo
Majava, Jukka
Reviewer: Kauppila, Osmo
Majava, Jukka
Description:

Abstract

Sales & operations planning (S&OP) is a tactical planning process to balance company’s demand and supply. Increasing demand volatility has made S&OP very topical. Business-to-business (B2B) manufacturing with high product variation sets high requirements for S&OP processes and tools. Digitalization has created lots of hype around integrated business planning, which might have raised unjustified benefit expectations for S&OP deployment. In order to deploy S&OP process, it is important to recognize its core purpose and its plausible benefits, to avoid deployment failures caused by the lack of knowledge. This thesis aims to provide S&OP knowledge for complex business to business manufacturing. The qualitative research conducts literature review, and investigates tactical planning processes of three case companies, and current S&OP tool offering of five vendors through semi-structured interviews. From the aim of this thesis, three research questions were conducted:

RQ1: What are the desired outcomes of S&OP? RQ2: What aspects of business are expected to be improved by S&OP process and tool deployment according to case companies? RQ3: How do the identified S&OP process models and tools compare with the case companies’ expectations?

Following answers to research questions were found:

RQ1:S&OP can be defined as a systematic tactical planning process to enhance collaborative target setting, vertical and horizontal integration, visibility creation, and performance management. By combining the different outcomes in different situations, the ultimate desired outcome seems to be the ability to consider all necessary factors in tactical planning. Answer to this research question is derived from the literature review, and it reflects to other research questions.

RQ2: Visibility creation, demand forecasting, supply planning, financial planning, scenario planning, internal collaboration, external collaboration, product portfolio management and after sales services were high level requirements derived from the case companies’ specific expectations in the empirical study.

RQ3: Identified S&OP process and tools support the major parts of case company expectations, although when having a closer look of some of the case companies’ specific external collaboration, and supply planning aspects, case companies have some unplausible expectations for S&OP tools.

Managerial implications: In the early phases of S&OP deployment, companies should mainly focus on designing the process, rather than tool consideration. Only after the suitable process is established, companies should utilize advanced planning tools. The tactical planning tool vendors might emphasize high customizability or high optimization capabilities. These aspects might be trade-offs which companies should be aware. Platform flexibility allows non-standard process designs, and industry specific S&OP practices enables optimization to maximize results by S&OP specific tools.

Scientific implications: This study investigates companies operating in B2B business that are utilizing make-to-order production strategy’s variants. Study provides insights of companies planning environments requirements and their desired outcomes of S&OP deployments. Study pointed out the conflicts between S&OP methods and quick response make-to-order strategies in high product variety environments, which indicates that besides evaluating S&OP’s design for planning environments at deployment, evaluation of S&OP methods’ suitability to company specific strategies should be highly considered.

Sales & operations planning vaativissa yritykseltä-yritykselle-markkinan valmistusympäristöissä

Tiivistelmä

Sales & operations planning (S&OP) on taktisen suunnittelun prosessi yrityksen kysynnän ja tarjonnan tasapainottamiseksi. Kasvanut kysynnän vaihtelu on tehnyt S&OP:sta erittäin ajankohtaisen. Vaatimukset S&OP prosesseille ja työkaluille ovat korkeat, kun yritys valmistaa useita erilaisia tuotteita yritysmyyntiin. Digitalisaatio on kasvattanut kiinnostusta integroitua liiketoimintasuunnittelua kohtaan, minkä vuoksi S&OP:ta kohtaan on voinut syntyä katteettomia hyötyodotuksia. S&OP-prosessin käyttöönotossa on tärkeää tunnistaa sen päätarkoitus ja mahdolliset hyödyt, jottei implementointi epäonnistuisi tiedonpuutteen vuoksi. Tämän työn tarkoitus on tuoda tietoa S&OP:sta vaativissa yritykseltä-yritykselle-markkinan valmistusympäristöissä. Tässä kvalitatiivisessa tutkimuksessa koostetaan kirjallisuuskatsaus, tutkitaan kolmen case-yrityksen taktista suunnittelutoimintaa, sekä tutkitaan nykyistä S&OP-työkalutarjoamaa viiden järjestelmätoimittajan avulla. Case-yritykset ja järjestelmätoimittajat haastatellaan puolistrukturoiduilla haastatteluilla. Tutkimuksen tueksi on koostettu kolme tutkimuskysymystä:

TK1: Mitä ovat S&OP-prosessin odotetut hyödyt? TK2: Mitä osa-alueita case-yritykset odottavat S&OP-prosessin ja työkalujen parantavan? TK3: Kuinka tunnistetut S&OP-mallit ja työkalut tukevat case-yritysten parannusodotuksia?

Tutkimuskysymyksiin löydettiin seuraavat vastaukset:

TK1: S&OP voidaan määritellä systemaattiseksi taktisen suunnittelun prosessiksi, joka vahvistaa yhteistä tavoitteiden asettamista, vertikaalista ja horisontaalista integraatiota, näkyvyyden luomista ja suorituskyvynjohtamista. Yhdistämällä erilaisia mahdollisia hyötyjä erilaisissa tilanteissa, suurin tavoiteltava hyöty olisi kyky ottaa huomioon kaikki tärkeimmät lopputulokseen vaikuttavat osatekijät taktisessa suunnittelussa.

TK2: Näkyvyyden luominen, kysynnän ennustaminen, tuotannon- ja hankinnansuunnittelu, finanssisuunnittelu, skenaariosuunnittelu, sisäinen yhteistyö, ulkoinen yhteistyö, tuoteportfolion hallinta ja jälkimarkkinointi — palvelut ovat tunnistettuja ylätason osa-alueita, joita yritykset odottavat S&OP-prosessin ja työkalujen parantavan.

TK3: S&OP prosessit ja työkalut tukevat pääosin yritysten odotuksia, mutta yrityksillä on eräitä spesifisiä ulkoisen yhteistyön ja toimitusketjun suunnittelutoiminnan odotuksia, joita ne eivät tue.

Käytännön implikaatiot: S&OP-prosessien käyttöönottovaiheessa yritysten kannattaa ennemmin keskittyä prosessin suunnittelun, kuin työkalujen hankkimiseen. Vasta kun yrityksellä on vakiintunut S&OP-prosessi, yrityksen kannattaa pohtia kehittyneempien suunnittelujärjestelmien hankkimista. Suunnittelutyökalujen järjestelmäntoimittajat saattavat korostaa tuotteidensa räätälöityvyyttä tai optimointikyvykkyyttä. Välttämättä näiden molempien ominaisuuksien tuomia hyötyjä ei voida saavuttaa samassa järjestelmässä. Järjestelmän joustavuus sallii joustavamman rakenteen taktiseen suunnitteluprosessiin, kun taas optimointikyvykkäät järjestelmät nojautuvat toimialan suositeltuihin S&OP-prosessimalleihin.

Tieteelliset implikaatiot: Tutkimus esittelee kompleksisissa ympäristöissä toimivien yritysten tarpeita S&OP-prosessille. Tutkimuksessa todettiin ristiriita nopean asiakasvasteen strategian, ja S&OP-metodien välillä, kun yrityksen tuotetarjoama on erittäin suuri, ja kaikki valmistettavat tuotteet ovat asiakasspesifisiä. Tämä viittaisi siihen, että toimivaan S&OP-prosessin rakenteeseen ei vaikuta voimakkaasti vain suunnitteluympäristö, vaan myös yrityksen strategia.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jussi Keränen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.