University of Oulu

Metalliteollisuuden tilaajayritysten toimitusketjujen resilienssi

Saved in:
Author: Sihvonen, Vilma1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 37
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105187869
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Sihvonen, 2021
Publish Date: 2021-05-18
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintyön tavoitteena oli teollisuuden tilaajayritysten resilienssin tilan tarkastelu metallialalla. Työssä selvitettiin, mitkä tekijät ovat olennaisia toimitusketjujen resilienssin takaamiseksi. Tutkimuksen kohteena oli myös, miten toimitusketjujen resilienssiä voidaan mitata ja miten resilienssiä yrityksissä voidaan kehittää. Resilienssi tarkoittaa tässä yhteydessä yritysten toimitusketjujen kykyä selviytyä, toipua, sopeutua ja kasvaa muuttuneista olosuhteista, häiriöistä ja kriiseistä. Aihetta oli ajankohtaista tarkastella eritysesti maailmanlaajuisen koronapandemian aiheuttaman kriisin vuoksi.

Työn empiriaosuus toteutettiin haastattelututkimuksena, jossa haastateltiin kahta suurta alan yritystä. Haastattelu oli puolistrukturoitu, jotta haastattelusta saatiin aiheeseen kattavat vastaukset. Haastatteluissa hyödynnettiin Suvi Leinosen diplomityössään käyttämää haastattelurunkoa, joka muokattiin sopivaksi metallialan yrityksien haastatteluja varten.

Haastateltavilla yrityksillä oli paljon yhtenäisyyksiä monissa resilienssiin liittyvissä käytännöissä. Kriittisiä tekijöitä tutkittavilla osa-alueilla tunnistettiin hyvin ja molemmilla yrityksillä on kattavasti eri osa-alueilla mittareita käytössään. Molemmat yritykset myös panostavat erilaisiin kehitysprojekteihin.

Resilience of supply chains of metal industry companies

Abstract

The bachelor’s thesis aimed to examine the state of the resilience of industrial companies in the metal industry. The study investigated which factors are essential to ensure the resilience of supply chains. The study also focused on how supply chain resilience can be measured and how resilience in companies can be developed. Resilience in this context means the ability of corporate supply chains to survive, recover, adapt and grow from changed circumstances, disruptions, and crises. The issue was topical to look at, especially in the light of the crisis caused by the global corona pandemic.

The empirical part of the work was carried out as an interview study in which two large companies were interviewed in the field. The interview was half-structured to provide comprehensive responses to the topic. The interview utilized the interview framework used by Suvi Leinonen in her master’s thesis, which was modified to be suitable for interviews with companies in the metal industry.

The companies interviewed had a lot of uniformity in many resilience-related practices. Critical factors in the areas studied were well identified and both companies have comprehensive indicators in different areas. Both companies also invest in various development projects.

see all

Subjects:
Copyright information: © Vilma Sihvonen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.