University of Oulu

Hiljainen tieto perusasteen opettajien työssä

Saved in:
Author: Jurvakainen, Joel1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Information Studies
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 70
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105187873
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Jurvakainen, 2021
Publish Date: 2021-05-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kortelainen, Terttu
Reviewer: Kortelainen, Terttu
Hirvonen, Noora
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkimuksen aiheena on hiljainen tieto Suomen perusasteen opettajien työssä. Tarkoituksena oli tutkia, miten opettajat kokevat hiljaisen tiedon, miten se näyttäytyy opettajien työssä, miten opettajat jakavat sitä, ja mikä sen rooli on.

Tutkimuksessa käytettiin laadullista kyselytutkimusta aineistonkeruumenetelmänä, mikä toteutettiin strukturoimattoman sähköpostikyselyn muodossa. Tutkimukseen valittiin kouluja Oulun seudulta, pääkaupunkiseudulta ja Lapista, ja se tuotti 14 vastausta ja 14 sivua tutkimusaineistoa. Vastaajien joukossa oli luokanopettajia ja aineenopettajia, jotka olivat opettaneet vuosiluokkia 1–9. Aineistoa analysoitiin sisällönanalyysin ja fenomenografian avulla.

Tutkimuksen tuloksien mukaan opettajien hiljainen tieto esiintyy pääasiassa organisationaalisena ja sosiaalisena voimavarana. Hiljainen tieto on selkeästi läsnä kaikissa toimissa, joihin opettaja osallistuu työssään. Opettajat kokevat hiljaisen tiedon olevan kokemusperäinen mutta tiedostamaton voimavara työssään. Hiljainen tieto liittyy myös koulun arkisiin toimintoihin ja käytäntöihin, kuten työpäivään valmistautumiseen, organisointitaitoihin ja työkulttuuriin. Hiljainen tieto koetaan tärkeäksi resurssiksi kouluissa, ja opettajat jakavat sitä keskustellessaan pedagogisista menetelmistä, joita he käyttävät luokkahuoneissa oppilaita kohdatessaan, sekä opettajan arkeen liittyvistä toiminnoista. Hiljainen tieto tulee esille erityisesti silloin, kun opettajat jakavat kokemuksiaan keskusteluiden ja esimerkkien kautta, ja kun sitä huomataan puuttuvan jostain opettajan työhön liittyvästä toiminnosta. Opettajat kokevat kollegat tärkeimmäksi hiljaisen tiedon lähteeksi työssään.

Tutkimuksen tulokset antavat vahvoja viitteitä arkisen keskustelun ja opettajien välisen yhteistyön keskeisestä roolista hiljaisen tiedon jakamisessa. Opettajilla on selkeästi arvokasta kokemusperäistä pedagogista ja sosiaalista tietoa liittyen sosiaaliseen kanssakäymiseen ja opettamisen eri menetelmiin, sekä organisationaalista tietoa liittyen koulun toimintaan. Opettajien hiljainen tieto on keskeinen työkalu oppilaiden kohtaamisessa ja vaikeiden tilanteiden ratkaisemisessa. Jatkotutkimuksissa voitaisiin tarkemmin ja lähemmin tutkia opettajien välistä kommunikaatiota ja hiljaisen tiedon välitystä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Joel Jurvakainen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.