University of Oulu

Teknologian mahdollisuudet koulussa toteutettavassa liikuntapedagogiikassa

Saved in:
Author: Tornberg, Anssi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 34
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105187875
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Tornberg, 2021
Publish Date: 2021-05-18
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Teknologian merkitys opetuksessa on noussut viimeisen vuosikymmenen aikana huomattavasti monesta syystä ja sen myötä myös koulujen teknologiset valmiudet ovat parantuneet niin perusasteella kuin myös toisella asteella. Kokonaisuudessaan teknologinen kehitys on ollut positiivista koulukontekstissa, mutta parannettavaa vielä kuitenkin löytyy. Teknologiaa ei hyödynnetä kaikissa oppiaineissa tasavertaisesti, vaikka mahdollisuuksia olisi. Erityisesti taito- ja taideaineissa teknologian osuus opetuksen tukena on vähäistä, vaikka oikein sovellettuna teknologia tarjoaa uusia pedagogisia mahdollisuuksia opetuksen järjestämiseen. Yhtenä olennaisena taitoaineena nousee esille liikunta. Tämän kandidaatin tutkielman kautta nousi esille se, kuinka teknologiaa voidaan hyödyntää juuri koulujen liikuntapedagogiikassa ja sitä kautta koululiikunnassa.

Tutkielma on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, jonka avulla on luotu tarkempi katsaus liikuntapedagogiikan ja teknologian positiivisista yhteisvaikutuksista koulukontekstissa. Kirjallisuuskatsauksen omaisesti olen valinnut tutkielmaani lähdekirjallisuutta, jotka tukevat toisia lähteitä ja omia näkemyksiäni. Lähdekirjallisuus painottui hyvin pitkälti tutkimuksiin, artikkeleihin ja painettuihin julkaisuihin, joissa käsiteltiin tämän tutkielman aiheita, eli liikuntapedagogiikkaa ja teknologiaa.

Keskeisimpinä teknologisina mahdollisuuksina tässä tutkielmassa nousivat esiin erilaiset aktiivisuusmittarit, videokamerat ja digitaaliset liikunnalliset sovellukset. Näillä oli positiivista vaikutusta muun muassa liikuntamotivaatioon, liikuntataitojen oppimiseen ja arviointiin. Näiden lisäksi tutkimuksista tuli ilmi erilaisia ratkaisuja, joiden avulla kouluissa toteutettavaa liikuntapedagogiikkaa voidaan tukea erilaisin teknologisin keinoin.

Tämä tutkielma on osoittanut, että mahdollisuudet teknologian hyödyntämiseen koulujen liikuntapedagogiikassa ovat laajat. Erityisesti koululiikunnassa teknologian avulla voidaan helpottaa opettajan opetustyötä ja samalla parantaa oppilaiden liikunnallisten tietojen ja taitojen oppimista sekä kannustaa heitä elinikäiseen fyysiseen aktiivisuuteen. Myös teknologian integrointi oppilaan koulupäivään koettiin positiivisena ilmiönä fyysisen aktiivisuuden lisääjänä. On vain opettajan omista mieltymyksistä ja tottumuksista kiinni, haluaako hän hyödyntää teknologian luomia mahdollisuuksia omassa liikuntapedagogisessa työssään.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anssi Tornberg, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.