University of Oulu

Opiskelijakortteli Vanha Domus : tontin kehittämissuunnitelma

Saved in:
Author: Parantala, Essi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 98.5 MB)
Pages: 52
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105187898
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Parantala, 2021
Publish Date: 2021-05-18
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Soikkeli, Anu-Sisko
Reviewer: Soikkeli, Anu-Sisko
Aarnio, Petri
Outila, Tarja
Description:

Tiivistelmä

Suunnitelmapainotteinen diplomityöni pohjautuu loppuvuodesta 2019 järjestettyyn yleiseen arkkitehtuurikilpailuun, jonka järjesti Tampereen opiskelija-asuntosäätiö TOAS yhdessä Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn kanssa. Kilpailun tavoitteena oli perinteikkään opiskelija-asuinkorttelin, Vanhan Domuksen, tontin kehittäminen niin että asumisviihtyvyys paranee, mutta tontin tehokkuus kasva. Kilpailussa haettiin ratkaisua, joka tukee TOASin pääperiaatetta tarjota kohtuuhintaisia opiskelija-asuntoja. Lisäksi ehdotuksen tuli ottaa huomioon alueen kulttuurihistorialliset arvot, joita ovat muun muassa alueen identiteetti, korttelin alkuperäisyys ja yhtenäisyys. Vuosien 1959–1965 välillä rakennettu Vanha Domus muodostuu viidestä lamellitalosta, jotka liittyvät toisiinsa harvinaisella tavalla niveltyen ja tontin muotoa mukaillen.

Vanha Domus sijaitsee Kalevan asuinalueella, noin kahden kilometrin etäisyydellä Tampereen keskusta. Kalevan alueen vetovoima tulee tulevaisuudessa kasvamaan, sillä alueella alkaa raitiovaunuliikenne vielä vuonna 2021. Kaleva on profiloitunut vahvasti nuorten aikuisten suosimaksi asuinalueeksi ja kohtuuhintainen opiskelija-asuminen on voimakkaassa kasvussa. Tarkastelun kohteena on siis Vanhan Domuksen tontin potentiaali vastata tähän kysyntään.

Vanhan Domuksen korttelista on tehty rakennushistoriallinen selvitys, jossa todetaan rakennusten tulleen teknisen käyttöikänsä päähän ja vaativan perusteellista korjausta. Rakennuksista todetaan kuitenkin, että aikakautensa tyypilliset piirteet on yhä mahdollista korjata ja kunnostaa noudattaen perinteisiä rakennustapaohjeita ja periaatteita. Suunnitelmani perustuu osittain säilyttävään ja osittain korttelia täydentävään ratkaisuun, jossa osa vanhoista taloista puretaan ja tontille sijoitetaan kaksi uudisrakennusta. Tonttitehokkuuden vertailuarvo kasvaa näillä toimenpiteillä 0,38 yksikköä ja huoneistoala noin 1600 neliötä.

Suunnitelmassani olen keskittynyt korttelin kaupunkikuvalliseen ilmeeseen ja huomioinut erityisesti miten vanhat ja uudet rakennukset liittyvät toisiinsa ja millainen vuorovaikutus niiden välille syntyy. Lisäksi olen halunnut keskittyä yhteisöllisyyteen, ekologisuuteen sekä esteettömyyden parantamiseen koko korttelissa. Diplomityöni jakautuu neljään osaan, joista ensimmäisessä käsitellään suunnittelun lähtökohtia, toisessa tarkempaa paikananalyysia, kolmannessa kilpailun sisältöä ja tavoitteita sekä neljännessä itse suunnitelmaa.

Student block Vanha Domus : plot development plan

Abstract

My plan-focused diploma thesis is based on a open architecture competition organized at the end of 2019, which was organized by the Tampere student housing foundation TOAS together with the Finnish Association of Architects SAFA. The aim of the competition was to develop the plot of the traditional student housing block, the Vanha Domus, so that the comfort of living would improve, but the efficiency of the plot would increase. The competition sought a solution that supports TOAS ’main principle of providing affordable student housing. In addition, the proposal had to take into account the cultural and historical values ​​of the area, which include the identity of the area, the originality and unity of the block. Built between 1959 and 1965, the Vanha Domus consists of five houses connected in a rare way, articulated and adapted to the shape of the plot.

Vanha Domus is located in the Kaleva residential area, about two kilometers from the center of Tampere. The attractiveness of the Kaleva area will increase in the future, as tram traffic will start in the area in 2021. Kaleva has been strongly profiled as a residential area favored by young adults and affordable student housing is growing strongly. The potential of the Vanha Domus site to meet this demand is therefore examined.

A building history study has been carried out on the Vanha Domus block, which states that the buildings have reached the end of their technical life and require thorough repairs. However, it is noted that it is still possible to repair and renovate the typical features of its era in accordance with traditional building guidelines and principles. My plan is based in part on a solution that will preserve and in part complement the block, where some of the old houses will be demolished and two new buildings will be placed on the site. With these measures, the plot efficiency reference value will increase by 0.38 units and the apartment area by about 1,600 square meters.

I have focused on a plan blocks cityscape appearance, noting in particular how the old and new buildings relate to each other and what kind of interaction between them arises. In addition, I wanted to focus on the community, ecology, as well as improving the accessibility of the whole district. My diploma thesis is divided into four parts, the first of which deals with the starting points of the design, the second with a more detailed site analysis, the third with the content and objectives of the competition, and the fourth with the plan itself.

see all

Subjects:
Copyright information: © Essi Parantala, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.