University of Oulu

Teknologia dysleksian kompensoinnin välineenä : apuvälineitä lukutaidon oppimisen tukemiseksi

Saved in:
Author: Häll, Veera1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 37
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105187901
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Häll, 2021
Publish Date: 2021-05-18
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä kandidaatintutkielmassa tutkitaan saatavilla olevia teknologisia alustoja ja niiden hyödyntämismahdollisuuksia dysleksian kompensoinnin välineenä. Tutkielmassa tarkastellaan lukutaidon kehitystä Suomessa ja maailmalla. Suomi on lukutaidon osaamisen osalta yksi kärkimaista, mutta tasoerot ovat edelleen suuria, esimerkiksi tyttöjen ja poikien välillä. Lukukeskuksen artikkelin mukaan lukutaidon kehitys on 2000-luvun aikana jatkanut laskuaan. Lahjakkaita lukijoita on yhä vähemmän ja heikkoja lukijoita entistä enemmän. (Luku-keskus, 2017) Tästä on kuitenkin poikkeavaakin tutkimustulosta, jossa lahjakkaiden määrä kasvaa samassa määrin, kuin heikkojen lukijoidenkin määrä.

Tutkielma toteutetaan kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Pääkäsitteitä tutkielmassa on teknologia, lukutaito, dysleksia/lukivaikeus ja kompensointi. Tutkielma käsittelee ensin lukutaidon käsitettä, sen kehittymistä, sekä tasoeroja niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Tämän jälkeen käsitellään dysleksian käsitettä, sen ilmenemistä, sekä sen tuomia haasteita lukutaidon kehittymisen kannalta. Viimeisenä käsitellään teknologiaa ja sen erilaisia dysleksian kompensointikeinoja. Tavoitteena on tutkia, mitä lukutaitoa kehittäviä sovelluksia on tarjolla ja miten niissä on huomioitu dysleksian omaavien erityistarpeet.

Tutkielmassa ilmenee, että teknologian käytössä ongelmana ei aina ole sovellusten saatavuus, vaan jossain määrin opettajan itsevarmuus hyödyntää sitä. Opettajat, jotka ovat hyödyntäneet teknologiaa lukutaidon oppimisen tukena, kokevat sen tulosten olevan positiivisia. Haasteita tuovat dysleksian ymmärrys, oikeiden sovellusten tarjoaminen yksilöllinen opetus huomioiden, sekä osassa kouluissa elektronisten laitteiden käyttömahdollisuudet. Vaikka kaikki apuvälineet olisivat olemassa, ei niitä osata aina hyödyntää.

see all

Subjects:
Copyright information: © Veera Häll, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.