University of Oulu

Opetuksen pelillistäminen ja sen vaikutukset oppimismotivaatioon

Saved in:
Author: Sironen, Henri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 28
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105187902
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Sironen, 2021
Publish Date: 2021-05-18
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena on tarkastella pelillistämistä ja sen hyödyntämistä opetuksessa sekä tarkastella pelillisyyden vaikutuksia lasten oppimismotivaatioon. Pelillisyyttä tarkastellaan erityisesti peruskoulun 1.-6. luokan näkökulmasta, mutta tavoitteena on myös luoda laajempi kuva opetuksen pelillistämisestä sekä sen luomista mahdollisuuksista. Tutkielma on toteutettu narratiivisena kirjallisuuskatsauksena. Tarkastelun keskiössä on pelillisyyden käsite, jolla tarkoitetaan erilaisten pelillisten elementtien tuomista ei-pelilliseen ympäristöön. Näkökulma tutkielmassa tulee olemaan pitkälti pelillisyyden hyödyntämisessä opetukseen ja tulen esittelemään erilaisia luokkahuoneessa käytettyjä pelillisiä mekaniikkoja,sekä niiden käytön tavoitteita. Tämän lisäksi tutkielmassa tullaan esittämään todellisia esimerkkejä kouluissa toteutetuista pelillisistä opetuskokonaisuuksista.

Pelillisyyden ja sen motivoivien vaikutusten tarkastelu lähtee liikkeelle oppimismotivaation käsitteen määritelmällä. Motivaatiolla tarkoitetaan henkilön halua ja kiinnostusta työskennellä kohti asetettua tavoitetta. Oppimismotivaatio on motivaation alakäsite, jonka voidaan karkeasti ilmaista tarkoittavan oppilaan intoa ja paneutumista oppimista kohtaan. Toisaalta oppimismotivaatio ei välttämättä suoraan tarkoita, että oppilas kokee toiminnan mielekkääksi,vaan oppimismotivaatio voi myös ilmetä ymmärryksenä opittavan aiheen tärkeydestä ja merkityksestä. Motivaatiota tullaan käsittelemään erityisesti sisäisen ja ulkoisen motivaationkautta. Ulkoisella motivaatiolla viitataan tilanteeseen, jossa ulkoiset tekijät, kuten palkinnot ja hyväksynnän tavoittelu ohjaavat henkilön toimintaa, kun sisäisesti motivoitunut henkilö motivoituu itse toiminnasta kokiessaan sen mielekkääksi.

Pelillisyyttä tullaan tarkastelemaan pitkälti sen motivoivien ja oppilaita sitouttavien elementtien kautta. Pelillisyyden tavoitteena on luoda opetuksesta oppilaille pelinomainen ja mukaansa tempaava kokonaisuus. Erilaiset pelielementit, kuten leaderboard-taulukot, tarinallinen rakenne, sekä oppilaille annettu vapaus valita tapa saavuttaa asetetut tavoitteet tekevät oppimisesta oppilaille entistä mielekkäämpää. Toisaalta pelillisyyden käyttöä opetuksessa ja sen käytettävyyttä on pohdittu erityisesti sisäisen- ja ulkoisen motivaation näkökulmasta. Pelillisyyden nähdään yleisesti ruokkivan oppilaan sisäistä motivaatiota tekemällä oppimisesta hauskaa ja innostamalla täten oppilasta osallistumaan omasta tahdostaan ilman ulkopuolisia vaikutteita. Toisaalta pelillisyyden on myös esitetty ruokkivan liikaa oppilaan ulkoista motivaatiota erilaisilla mitaleilla ja palkinnoilla, jolloin itse oppiminen voi jäädä toissijaiseksi oppilaiden tavoitellessa kyseisiä palkintoja.

see all

Subjects:
Copyright information: © Henri Sironen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.