University of Oulu

Lukivaikeuden kanssa kamppailevien yläkoululaisten apuvälineet sekä muut tukikeinot

Saved in:
Author: Luoma, Eetu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 41
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105187904
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Luoma, 2021
Publish Date: 2021-05-18
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkielmassani tarkastelen lukivaikeuden tukemisessa yleisimmin käytettyjen apuvälineiden merkitystä yläkoulussa sekä mitä tukimuotoja oppimisen tukena on mahdollista hyödyntää. Lukivaikeutta on tutkittu vuosien saatossa paljon, mutta tutkimista on syytä jatkaa yhä, sillä viime vuosien aikana heikosti lukevien lasten ja nuorten osuus on kasvanut. Heikolla lukutaidolla on vaikutusta yksilön kouluttautumiseen ja myöhempään elämään. Tavoitteenani on selvittää, mitä eri apuvälineitä yläkouluilla on käytettävissään lukivaikeuksien kanssa kamppailevien oppilaiden oppimisen tukemisessa ja mitä muita tukimuotoja yläkouluilla on mahdollista tarjota oppimisen tukemiseksi.

Lukivaikeus on pitkään tunnettu ja laajasti tutkittu erityinen oppimisvaikeus, jonka taustalla vaikuttavat perinnölliset tekijät. Lukivaikeus ilmenee aina yksilöllisesti ja tyypillisesti vaikeudet ilmenevät lukemisen hitautena, luetun ymmärtämisessä sekä oikeinkirjoituksessa. Lukivaikeuteen liittyvät ongelmat näkyvät myös automatisoituneena dekoodaustaidon heikkoutena ja lukemisen virhealttiutena. Lukivaikeudella on vaikutusta lapsen ja nuoren lukutaidon kehittymiseen. Lukivaikeudella on vaikutuksia sujuvan lukutaidon oppimisessa ja myös kauaskantoisempia seurauksia.

Lukivaikeuden tukimuodoista ja apuvälineistä on saatu runsaasti tutkimustietoa perinteisten metodien tueksi. Tutkimuksien mukaan yksinkertaisetkin apuvälineet ja teknologian mahdollistamat apuvälineet sekä pienet muutokset oppilaan oppimismetodeissa ja -tavoissa tukevat oppilaan oppimista. Apuvälineet ovat yksilöllisiä, joten kaikki apuvälineet eivät sovi jokaiselle, mikä mahdollistaa oppilaalle yksilölliset keinot sekä tavat oppia. Apuvälineiden lukivaikeuden kanssa kamppailevia oppilaita voidaan tukea paremmin heidän eri aistikanaviensa puutteissa sekä hyödyntämällä heidän omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan oppimisessa.

Tukea suunnitellessa on muistettava, että tuki suunnitellaan aina yksilöllisesti oppilaan tarvitsemien tarpeiden mukaan. Tukea suunniteltaessa on huomioitava oppilaan taidot ja kiinnostuksen kohteet, jotta motivaatio oppimiseen säilyy. Yläkoulussa oppilaille annettava tuki perustuu kolmiportaiseen tukeen, yhdistettynä koulun tarjoamilla tukimenetelmillä. Yläkoululla on monia eri tukimuotoja tarjolla lukivaikeuden tukemiseksi, vaikka kaikki niistä eivät ole yhtä konkreettisesti esillä kuin toiset.

Implements and others forms of support for middle schoolers struggling with dyslexia

Abstract

In my treatise I scrutinize the meaning of implements commonly used as a support of dyslexia in middle school along with what kind of forms of support are there possible to exploit with studying. Dyslexia has been researched over the years substantially, but there is still a reason to continue researching, because during the last years the amount of weakly reading children and youth has been growing. Weak reading abilities have an impact on an individual’s education and later life. My priority is to find out, what implements middle schools have to use as a support in the learning of dyslexic students and what kind of other forms of support is it possible to the middle schools to offer as a support to learning.

Dyslexia has been known for the longest time and it is the most researched special learning disability, on which’s background is affected by genetic reasons. Dyslexia always occurs individually and typically the problems appears as slow reading, in reading comprehensions and in correct spelling. Problems associated with dyslexia appear also as automatic decoding abilities and mistake vulnerability while reading. Dyslexia has an effect on the children’s and youth’s development. Dyslexia has an impact on learning eloquent reading with far-reaching consequences.

About the forms of support and implements regarding dyslexia a wealth of research data has been obtained as a backing to the traditional methods. According to the research the simplest implements and implements made possible by technology as well as other small changes in a student’s learning methods and habits support the students learning. Implements are individuals, so all implements may not fit to everyone, which gives the student the possibility in individual learning habits. With the help of implements people who experience dyslexia can be better supported with the shortage in their different sense canals as well as benefiting from their own strengths and interests in learning.

When planning the forms of support, it must be remembered that support is always designed individually with the student’s needs in mind. When planning the support, the students’ abilities and interests must be acknowledged so that the motivation to learn can be maintained. In middle school the form of support is based on three-tiered support, combined with the forms of support provided by the school itself. Middle school there are many different forms of support available as a support to dyslexia, even though all of them are not as concretely at issue as others.

see all

Subjects:
Copyright information: © Eetu Luoma, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.