University of Oulu

Yritysten kansainvälinen ja paikallinen toiminta

Saved in:
Author: Lehtinen, Jere1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 72
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105197912
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Lehtinen, 2021
Publish Date: 2021-05-19
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Majava, Jukka
Rönkkö, Pasi
Reviewer: Majava, Jukka
Rönkkö, Pasi
Description:

Tiivistelmä

Tänä päivänä yritysten on kilpailtava globaaleilla markkinoilla. Tämä luo haasteet menestymiseen. Siksi yritykset tarvitsevat globaaleja kumppaneita ja toimitusketjuja pärjätäkseen markkinoilla kiihtyvässä kilpailutilantessa. Kaikki yritykset eivät toimi globaalisti, mutta suurimmalla osalla yrityksiä on olemassa joitain toimintoja ulkomailla. Lokaalitoimija voi pärjätä hyvin omilla markkinoilla ja luoda kilpailuetua siten, että se erikoistuu johonkin tuotteeseen, palveluun tai ratkaisuun. Tuotteella on tällöin korkea jalostusarvo. Asiakkaalle on luotava lisärvoa kaikilla toimitusketjun tasoilla. Vaikkakin työvoimakustannukset ovat suhteessa Suomessa korkeita on täällä pärjättävä meidän olosuhteissa ja luotava kilpailuetua omalla osaamissektorilla. Omat kumppanit on valittava hyvin. On vaikeaa lähteä muuttamaan toimitusketjun osallisia koska se tuottaa kustannuksia ja on aikaa vievää.

Työssä selvitettiin kirjallisuuskatsauksen ja empiirisen tutkimuksen avulla globaaleja ja lokaaleja toimitusketjuja ja niiden tuomia haasteita yrityksille. Samalla selvitettiin miksi yritykset toimivat niin kuin toimivat kansainvälisesti ja paikallisesti. Tutkimuskysymyksiin saatiin vastaus niin kirjallisuuskatsauksesta, että empiirisestä tutkimuksesta. Syynä yritysten globaaliintoimintaan voivat olla kustannussäästöt, markkinoiden sijainti ja markkinoille pääseminen. Myös edullisemmat tuotantokustannukset ja erikoistunut tekniikka luovat ne syyt miksi yritykset toimivat globaalisti sekä lokalisti. Asiasanat: toimitusketju, toimitusketjun hallinta, globalisaatio, logistiikka

Global and local operations of companies

Abstract

Today, companies need to compete in the global marketplace. This creates challenges to success. Therefore, a company needs global partners and supply chains to cope with the accelerating competition in the market. The aim is to develop and establish long-term relationships while striving to create cost savings and make strategic choices related to supply chain management. Not all companies operate globally, but most companies have some operations abroad. A local player can do well in its own market and create a competitive advantage by specializing in a product, service, or solution. The product then has a high added value. Additional value must be created for the customer at all levels of the supply chain. Although labor costs are relatively high in Finland, we must cope with our conditions and create a competitive advantage in our own competence sector. The partners must be chosen well. It is difficult to start changing the actors in the supply chain because it generates costs and is time consuming.

With the help of a literature review and empirical research, the study examined global and local supply chains and the challenges they bring to companies. At the same time, it was investigated why companies operate as they do internationally and locally. The research questions were answered from both the literature review and the empirical research. The reasons for companies’ global operations can be cost savings, market location and market access. Cheaper production costs and specialized technology also create the reasons why companies operate globally as well as locally.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jere Lehtinen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.