University of Oulu

Yrityksen hiilijalanjäljen määrittäminen standardien avulla

Saved in:
Author: Rikkinen, Roosa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105197914
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Rikkinen, 2021
Publish Date: 2021-05-19
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Työssä käsitellään kirjallisuuskatsauksen avulla hiilijalanjälkeä terminä sekä sen laskentametodeja. Kirjallisuuskatsauksen avulla tutustutaan myös yrityksen hiilijalanjäljen laskentaan kehitettyihin standardeihin, joista tarkemmin käsitellään PAS 2050, Greenhouse Gas Protocol ja ISO 14067 -standardeja. Työssä vastataan mikä on hiilijalanjälki ja miten sen laskenta suoritetaan standardien mukaan sekä mitä hyötyä yritykselle on hiilijalanjäljen standardista. Työn tarkoituksena on tarjota erityisesti yrityksille tietoa hiilijalanjäljestä työkaluna ja siitä, miten tätä työkalua voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla.

Hiilijalanjälki on yksi työkaluista, joita yritys voi hyödyntää viestiessään sidosryhmilleen toimintansa, tuotteidensa tai palveluidensa ympäristöystävällisyydestä. Hiilijalanjälkeen liittyvässä kirjallisuudessa esiintyy paljon eroavaisuuksia niin termin määrittelyyn kuin sen laskentaankin liittyen. Vaarana onkin, että yritys käyttää sellaista hiilijalanjäljen määritelmää ja laskentatapaa, joka on yritykselle itselleen suotuisa, jolloin todellinen kilpailutilanne yritysten välillä vääristyy ja pahimmassa tapauksessa yritykset voivat hyödyntää hiilijalanjälkeä kuluttajien viherpesun välineenä. Hiilijalanjäljen laskennan standardit mahdollistavat hiilijalanjäljen tasavertaisen käytön yritysten välillä ja tulosten hyödyntämisen läpinäkyvästi.

Ilman standardeja tehtävä hiilijalanjälkilaskelma voi toimia suuntaa antavana tuloksena, mutta suuremman hyödyn yritykselle tarjoaa standardien mukainen hiilijalanjäljen laskenta. Yleisesti standardien mukainen hiilijalanjäljen selvitysprosessi sisältää laskennan valmistelun vaiheita, itse laskennan suorittamisen, saadun tuloksen arvioinnin sekä tuloksen raportoinnin. Standardien mukainen selvitysprosessi tarjoaa käytännön ohjeita hiilijalanjäljen laskentaan, jotka saadessaan yritys pystyy laskemaan hiilijalanjälkensä ja selvittämään, mistä elementeistä se koostuu, jolloin yritys kykenee ryhtymään kehitystoimiin sen pienentämiseksi. Selvityksen tuloksena yritys pystyy viestimään oman hiilijalanjälkensä asiakkailleen ja muille sidosryhmilleen.

Standardienkaan mukainen hiilijalanjäljen laskenta ei tarjoa täysin vertailtavissa olevia tuloksia, mikäli laskennassa käytetään eri tietolähteitä tai muita muuttujia. Siispä hiilijalanjäljen saralla kehitettävää on yhtenäisen määritelmän luomisen lisäksi myös standardien jatkokehityksessä epävarmuustekijöiden minimoimiseksi.

Standardized determination of company’s carbon footprint

Abstract

In this thesis, the term carbon footprint and its calculation methods are discussed by using literature review. The literature review also introduces the standards developed to calculate the carbon footprint of a company. The main standards are PAS 2050, Greenhouse Gas Protocol and ISO 14067. In this thesis the research questions, what is a carbon footprint, how to calculate it by using standards and how do companies benefit from the carbon footprint standards, are answered. The goal of the thesis is to offer information especially for companies about carbon footprint as a tool and how this tool can be utilized the best possible way.

Carbon footprint is one of the tools that companies can use to communicate to their stakeholders about how environmentally sustainable their operations, products or services are. There are many differences in the literature related to carbon footprint, both in terms of the definition of the term and its calculation. Therefore, there is a risk that a company uses a definition and a calculation method that are favorable to the company itself. In that case the real competitive situation between companies would distort and in worst case companies could use carbon footprint as a tool to greenwash the consumers. Carbon footprinting standards enable the carbon footprint to be used fairly by companies and the transparency of the results.

The results of a non-standardized carbon footprinting can be used as indicative results, but standardized carbon footprinting offers a greater benefit for the company. In general, the standard carbon footprinting process includes the steps of preparing the calculation, performing the calculation itself, evaluating the results, and reporting the results. The standardized footprinting process provides practical guidelines for calculating the carbon footprint, which enables the company to calculate its carbon footprint and find out what elements it consists of, enabling the company to take development measures to reduce it. As a result of the process, the company will be able to communicate its own carbon footprint to its customers and other stakeholders.

Even the calculation of the carbon footprint by using the standards does not provide fully comparable results if different data sources or other variables are used in the calculation. Therefore, in addition to creating a commonly used definition, also further development of the standards is needed to minimize differences in the results.

see all

Subjects:
Copyright information: © Roosa Rikkinen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.