University of Oulu

Professional development of technology integration into teaching : the perceptions of the providers of in-service education

Saved in:
Author: Mattila, Teemu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 71
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105197921
Language: English
Published: Oulu : T. Mattila, 2021
Publish Date: 2021-05-19
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Laru, Jari
Reviewer: Laru, Jari
Harmoinen, Sari
Description:

Abstract

Using technology in teaching has been increasing and teachers’ challenge is to maintain their professional competencies in digital pedagogy. The providers of in-service education facilitate teachers to develop in technological as well as in pedagogical skills. In Finland, continuing professional education is a part of teachers’ work, but research literature shows that a great part of teachers never participates to in-service education programmes. Therefore, it is imperative to study how to make continuing professional development efficient in order for the teachers to gain from it as much as they can.

The aim of this master’s Thesis is to find out how the providers of in-service education perceive the use of technology in education. This entails the perception of what ICT skills and technologies are beneficial in teaching. The other central aim is to find out how they perceive teachers’ continuing professional development in technological skills and how quality in-service education can promote them. The theoretical framework used in the present thesis focusses on the theories and literature concerning professional development, both in the general respect as well as from the viewpoint of technological competencies. In addition, the research uses the Technological-pedagogical content knowledge framework (TPACK) as an analytical tool.

The analysis of this study will be carried by theory directed content analysis. The research material has been collected by electric questionnaire and an interview. The material consists of 7 participants’ responses.

Technology was seen in conflicting light. On one hand, technology offers many possibilities in diversifying teaching and the development of technology was perceived to drastically change teachers’ profession. On the other hand, the results corroborated findings about the increased demands of teachers’ to be experts of digital pedagogy. They are expected to be motivated and to take responsibility in developing their competencies as well as learning on their own time. Teachers were perceived to be slow in responding to changes caused by rapidly developing technology, yet they were expected to keep up with it.

The participants are themselves experts in digital pedagogies, with backgrounds in the field of education as well as deep personal interest towards technology, which may benefit in focussing the training to pedagogies rather than specific technological skills. They provide both short and long-term programmes, the latter of which offers the most advantages.

Tiivistelmä

Tietotekniikan käyttö opetuksessa on lisääntynyt ja opettajien haasteena on pitää huolta ammatillisesta osaamisestaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisessä opetuskäytössä. Täydennyskouluttajat auttavat opettajia kehittymään pedagogiikan ja tietotekniikan keinoin. Suomessa täydennyskouluttautuminen on osa opettajan työtä, mutta tutkimukset osoittavat, että osa opettajista ei osallistu lainkaan täydennyskoulutukseen. Tämän vuoksi on tärkeää tutkia, kuinka täydennyskoulutuksesta saadaan tehokasta, jotta opettajat saavat täydennyskoulutuksesta mahdollisimman paljon hyötyä.

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää täydennyskouluttajien näkemyksiä siitä, miten tietotekniikkaa hyödynnetään opetuksessa. Tämä pitää sisällään käsitykset siitä, miten tietotekniset taidot ja tietotekniset laitteet auttavat opetuksessa. Toinen keskeinen tutkimuksen tavoite on selvittää, kuinka he näkevät opettajien ammatillisen kehityksen tietotekniikan opetuskäytössä ja kuinka laadukas täydennyskoulutus voi tätä edistää. Teoreettisessa viitekehyksessä tarkastellaan opettajien ammatillisen kehittymisen teoriaa ja tutkimuksia sekä yleisesti että TVT-taitojen kehittymisen kannalta. Lisäksi tutkimuksessa perehdytään teknologian opetuskäytön teoriaan käyttämällä apuna teknologispedagogisen sisältötiedon viitekehystä, eli TPACK-mallia.

Tämän tutkimuksen analyysi toteutetaan laadullisen teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin. Tutkimuksen aineistonkeruu on toteutettu sähköisellä kyselylomakkeella ja yhdellä puolistrukturoidulla haastattelulla. Aineisto koostuu 7 täydennyskouluttajan vastauksista.

Teknologia nähtiin tuloksissa ristiriitaisessa valossa. Teknologia tarjoaa monia mahdollisuuksia monipuolistaa opetusta ja teknologian kehitys katsottiin mullistavan opettajan tehtävät tulevaisuudessa. Toisaalta tutkimuksen tuloksissa näkyy opettajien lisääntyneet vaatimukset olla digitaalisen pedagogiikan osaajia. Heidän odotetaan olevan motivoituneita ja ottavan vastuuta oman ammattitaitonsa kehittämisessä sekä heidän odotettiin oppivan omalla ajallaan. Opettajia pidettiin ammattikuntana hitaana reagoimaan teknologian aiheuttamiin muutoksiin, mutta samalla heitä odotettiin pysyvän teknologian kehityksen tahdissa.

Vastaajat itse ovat digitaalisen pedagogiikan asiantuntijoita, joilla on sekä kasvatustieteellinen tausta että syvä kiinnostus teknologiaa kohtaan, mistä saattaa olla etua täydennyskoulutuksen kohdistamisessa pedagogiikkaan irtonaisten digitaitojen sijaan. He tarjoavat sekä lyhyt- että pitkäaikaisia koulutuksia, joista tutkimustiedon valossa pitkäaikaiset koulutukset tarjoavat eniten hyötyä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Teemu Mattila, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.