University of Oulu

Aluebrändäyksen kehittäminen : Välivainio Business Lab

Saved in:
Author: Romsi, Roosa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 8.2 MB)
Pages: 39
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105197955
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Romsi, 2021
Publish Date: 2021-05-19
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Hirvonen-Kantola, Sari
Reviewer: Soikkeli, Anu-Sisko
Pihlajaniemi, Janne
Hirvonen-Kantola, Sari
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkimuksen tavoitteena on kehittää aluebrändäystä sekä valmistella toimintamalliehdotus, jonka avulla rakennusliike voisi brändätä kehittämäänsä asuinkorttelia silloin, kun se pyrkii nostamaan kohdealueen arvostusta ja herättämään muiden kehittäjien kiinnostuksen uudenlaisten ratkaisujen testaamiseen siellä. Tutkimuksessa selvitetään, mitkä ovat aluebrändäyksen kulmakivet, kaupunkisuunnittelun vahvuudet ja haasteet aluebrändäyksen näkökulmasta sekä ehdotetaan, minkälaisella toimintamallilla rakennusliike voisi aluebrändätä kehittämäänsä korttelia. Hypoteesina on, että kaupunkisuunnittelulla voitaisiin tukea aluebrändäystä.

Tutkimuksen keskeinen käsite on ’place branding’: mitä siitä tiedetään ja miten sitä tehdään tai on tehty. Teoreettisen viitekehyksen muodostamiseksi tutkimuksessa kytketään aluebrändäyksen sekä kaupunkisuunnittelun näkökulmia Myös esimerkkitapauksia on analysoitu: miten niissä on tehty aluebrändäystä ja hyödynnetty kaupunkisuunnittelun vuorovaikutusmahdollisuuksia kestävän kortteliprofiilin aikaansaamiseksi. Tutkimuksessa on erityisesti tarkasteltu Välivainion Galaksin tapausta oululaisen kaupunkisuunnittelun ja -markkinoinnin kontekstissa.

Tutkimus osoittaa, että aluebrändäyksellä on viisi tärkeää tehtävää: korttelinkehityshankkeen sijoittaminen markkinoille, erottaminen kilpailijoista, alueen tarpeiden huomioiminen ja myönteinen viestintä ja alueen ja sen sidosryhmien välisten suhteiden vahvistaminen. Selkeä paikallinen kaupunkistrategia ja tavoitteet luovat perustan toimivalle vuorovaikutukselle. Aluebrändäystä ja kaupunkisuunnittelua tulisi ymmärtää yhdessä kehittyvänä järjestelmänä ja paikkoja muuttuvina kokonaisuuksina. Prosessikeskeinen ajattelu edistäisi aluebrändäyksen sidosryhmien toimintaa yhteisten etujen mukaisesti. Aluebrändäysprosesseissa on ymmärrettävä niiden kokonaisvaltaiset vaikutukset ja mahdollisuudet. Kaupunkisuunnittelun ja aluebrändäyksen synergioiden löytäminen edistää kohdealueen arvojen kirkastamista ja niitä vastaavien ratkaisujen kehittämistä.

Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään Välivainion Galaksin aluebrändäyksessä. Pitkällä tähtäimellä tuloksia voidaan hyödyntää myös muissa projekteissa ja aluebrändäyksen sekä kaupunkisuunnittelun kehittämisessä. Yleisemmin tulokset ovat sovellettavissa kaikkiin aluebrändäysprosesseihin.

Developing place branding : Välivainio Business Lab

Abstract

The aim of the current research is not only to develop place branding further but also present a suggestion for the construction company Lapti Oy on how to utilize place branding for Välivainio Galaksi neighborhood they have been developing, when it seeks to raise the profile of the target area and arouse the interest of other developers to test new types of solutions there. The current research has multiple goals. Firstly, the research targets at presenting the solid foundation of place branding and understanding the needs of Lapti Oy and Välivainio Galaksi neighborhood. Secondly, the research aims at conducting strengths and weaknesses analysis of urban planning in the city of Oulu from the place branding perspective. The hypothesis is that place branding could be supported by urban planning. The research has specifically examined the case of Välivainio Galaksi in the context of urban planning and marketing in Oulu..

A key concept ot the current research is ‘place branding’: what is known about it and how it is done or has been done. The theoretical framework of the current study is not only based on place branding and urban planning but also merging these two concepts together. Case studies have also been analyzed: how they have been used for place branding and the use of urban planning interactions to create a sustainable city block profile.

The conducted research suggests that place branding has five main tasks. Firstly, place branding makes the city development plan commercially attractive and secondly, it makes the city development plan to stand out from its competitors. The third identified task is to better understand the needs of the targeted neighborhood, the fourth engaged in positive communication and finally strengthen the communication and relationship between various stakeholders involved in the process. The foundation of solid interaction is based on clear local city development strategy and its established goals When it comes to the interaction, the public sector should be considered as a developing institution and different locations as ever evolving ensembles. Co-operation amongst the stakeholders is considered supporting the process centered way of thinking and the implementation of the long-term plans.

It is necessary to highlight the importance of comprehensive impact and possibilities provided by place branding. The combination of city planning and place branding enhances shared values and the common targets identified during the process enhances the improvement of the targeted neighborhood.

The suggestions based on the results of the research are utilized to improve the place branding of Välivainio Galaksi neighborhood. Despite the specificity of the research target neighborhood, the presented suggestions can also be utilized in different projects in future and especially when urban planning develops further.

In the long term, the results can be utilized in other projects and in the development of place branding and urban planning. Moreover, the results are applicable to all place branding processes.

see all

Subjects:
Copyright information: © Roosa Romsi, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.