University of Oulu

Huhtalan pohjoinen jokiranta : viitesuunnitelma Seinäjoen kaupungin Huhtalan kaupunginosaan. Kaupunkirakenteen joustava laajentaminen monimuotoisen rakentamisen ja kaavoituksen keinoin

Saved in:
Author: Kahelin, Harri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 151.2 MB)
Pages: 104
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105197956
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Kahelin, 2021
Publish Date: 2021-05-19
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Outila, Tarja
Reviewer: Hentilä, Helka-Liisa
Outila, Tarja
Lassila, Anssi
Description:

Tiivistelmä

Työni on viitesuunnitelma Seinäjoen kaavoitukselle siitä, millä tavoin monimuotoista asumista ja rakentamista kohdealueelle voisi saada aikaan kaavoituksen keinoin. Käsittelen alueelle tehtyjä inventaarioita ja alueen historiaa sekä tutkin, mitä rakentamiseen liittyvää suunnittelualueella on ollut aiemmin ja onko alueella arkeologisia kohteita tai muuta alueen rakennushistoriaan liittyvää. Käsittelen myös muita alueelle tehtyjä tutkimuksia ja selvityksiä, kuten esimerkiksi vuosina 2017 ja 2019 suoritettuja rakennusinventointeja ja luontoarvoja sekä eläin- ja kasvikunnan selvityksiä vuodelta 2018.

Tarkastelen aluetta myös rakentamisen ja kaavoituksen näkökulmasta tuoden esille joitain monimuotoisuuden mahdollisuuksia alueen kehittämisessä. Samalla paneudun kaupungin strategiaan, asukasmäärän kasvuun ja asuntojen määrän lisäämiseen Seinäjoen kaupungin asuntopoliittisen ohjelmaan tukeutuen. Tarkastelen asuntopoliittisen ohjelman toteutumia, ja sitä mitkä ovat Seinäjoen kaupungin tarpeet asuntotuotannon ja väkiluvun kasvun suhteen. Referoin Seinäjoen Asuntopoliittista vuosikatsausta sekä suunnitelmaa ydinkeskustan kehittämisperiaatteista ja muita Seinäjoelle tehtyjä suunnitelmia, siltä osin kuin ne sivuavat suunnittelualuetta ja käsittelemiäni aiheita. Käyn myös lyhyesti läpi alueella vuonna 2019 pidetyn Tampereen yliopiston arkkitehtiopiskelijoiden yhdyskuntasuunnittelun ammattikurssin tuloksia ja teen niistä alustavia kaavoituksellisia hahmotelmia auttamaan omissa johtopäätöksissäni. Lopuksi esitän joitain vaihtoehtoisia luonnoksia Seinäjoen keskustan osayleiskaavan pohjaksi suunnittelualueesta ja annan joitain esimerkkejä monimuotoisuutta tukevista yleiskaavamääräyksistä, niitä tukevista yleismääräyksistä sekä muutaman esimerkin alueelle sopivista asemakaavoista. Esitän myös tekemistäni kaavaesimerkeistä joitain visualisointeja.

Northern river bank of Huhtala: reference plan for the Huhtala district of the city of Seinäjoki. Resilient expansion of urban structure through diversified construction and city planning

Abstract

This work of mine is a reference plan for the Seinäjoki city planning department on how the diverse housing and construction in the planning area could be achieved by means of zoning. I go through the building inventories made in the area together with the history of the area. I will examine the past of the construction planning area to see whether there exist archaeological sites or other construction history sites in the area. I also process other studies and surveys carried out in the area, such as the building inventories and natural values carried out in 2017 and 2019, as well as the fauna and flora surveys made in 2018.

I also look the planning area from the perspective of construction and zoning, highlighting some of the opportunities for diversity in the development of the area. At the same time, I will focus on the city’s strategy, growing number of inhabitants and apartments based on the housing policy program of the city of Seinäjoki. I studied the the housing policy program, its implementation and what are the needs of the city of Seinäjoki in terms of housing production and population growth. I refer to the Seinäjoki Housing Policy Annual Review and the plans made for the development principles of the city center and other plans made for Seinäjoki as they touch on the planning area and the topics I deal with. I will also briefly go through the results of the professional course in urban planning for architecture students at the University of Tampere held in the region in 2019 and make preliminary zoning outlines of them to help with my own conclusions. Finally, I present some alternatives as a basis for the Seinäjoki city center as master plan for the planning area and give some examples of master plan regulations supporting diversity and some general regulations supporting the master plan and a few examples of town plans suitable for the area. I also present some visualizations of the town plan examples I made.

see all

Subjects:
Copyright information: © Harri Kahelin, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.