University of Oulu

Varhaiskasvatuksen opettajan ja lapsen välinen vuorovaikutus leikissä

Saved in:
Author: Karvonen, Maria1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 28
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105197958
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Karvonen, 2021
Publish Date: 2021-05-19
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatin tutkielman tarkoituksena on selvittää miten varhaiskasvatuksen opettajan eri roolit vaikuttavat lapsen ja opettajan väliseen vuorovaikutukseen leikissä. Niin leikin kuin vuorovaikutuksenkin rooli on näkyvä varhaiskasvatuksen kentällä, mutta millaisena vuorovaikutus näyttäytyy leikin kontekstissa? Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2018) leikki ja vuorovaikutus nähdään molemmat merkittävänä osana laadukasta varhaiskasvatusta.

Tutkielma on toteutettu kirjallisuuskatsauksena ja aineistona on käytetty niin suomenkielistä kuin kansainvälistäkin kirjallisuutta, teoksia, artikkeleita ja väitöskirjoja. Tutkielmassa ei ole rajattu lasten ikäryhmää, joka mahdollisti laajan tarkastelun kaikista ikäryhmistä. Teoreettisessa viitekehyksessä on avattu tutkielman kannalta keskeisimmät käsitteet, kuten varhaiskasvatuksen, vuorovaikutuksen, opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen, leikin, leikin eri vaiheiden ja vapaan sekä ohjatun leikin käsitteet.

Tutkimuksen tuloksissa selviää, että vuorovaikutukseen vaikuttavat ihmiset sekä muuttuvat tilanteet. Opettajan eri rooleilla ja toiminnalla on merkitystä vuorovaikutukseen. Nämä roolit voivat liittyä rooleihin leikissä tai opettajan rooleihin lapsen kasvun ja kehityksen tukijana. Myös nämä tulevat kuitenkin ilmi leikin kontekstissa. Opettajan toiminta ja sensitiivisyys lasten aloitteille vaikuttavat vuorovaikutussuhteisiin. Lapsi lähestyy helpommin sellaista aikuista, jonka kokee kuuntelevan ja arvostavan. Opettajan ja lapsen väliseen vuorovaikutukseen liittyy myös haasteita. Haasteet voivat liittyä niin ihmisiin, kuten lapsiin ja opettajaan sekä opettajan toimintaan leikissä. Myös tunteilla ja kokemuksilla on oma osansa. Opettaja voi siis omalla toiminnallaan vaikuttaa joko positiivisesti tai negatiivisesti vuorovaikutukseen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Maria Karvonen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.