University of Oulu

COVID-19 ja etätyö : kokemuksia pakotetun etätyön vaikutuksesta päivittäiseen työskentelyyn ICT ympäristössä

Saved in:
Author: Niemelä, Susanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Information Processing Science, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Pages: 53
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105197959
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Niemelä, 2021
Publish Date: 2021-05-19
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Tikka, Piiastiina
Reviewer: Arhippainen, Leena
Tikka, Piiastiina
Description:

Tiivistelmä

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena, ja samalla myös motivaationa, oli tutkia COVID-19-pandemian aikaisen pakotetun etätyön vaikutuksia päivittäiseen työskentelyyn. Aiheen ajankohtaisuus asetti mielenkiintoisen näkökulman tutkimukselle, sillä tutkimuksen taustatyötä aloitettaessa, yhtään vastaavaa artikkelia ei löytynyt juuri pakotetusta etätyöstä.

Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena kyselytutkimuksena, joka todettiin käytännölliseksi menetelmäksi kyseiselle vastaajajoukolle. Kyselyyn vastasi 75:stä henkilöstä 44 henkilöä (59%). Lisäksi tehtiin viidelle työntekijälle puolistrukturoitu haastattelu, jossa kartoitettiin haastateltavien kokemuksia etätyöskentelyyn liittyen. Esiin nousseita tuloksia reflektoitiin tutkimuskysymyksiin, jolloin saatiin vertailukohtaa sekä syventävää materiaalia COVID-19-pandemiasta johtuvasta pakotetun etätyön vaikutuksista erään yrityksen testaus- sekä ohjelmointitiimin henkilöiden jokapäiväiseen työskentelyyn.

Tutkimuksen perusteella selvisi, että COVID-19-pandemian aikainen pakotettu etätyöskentely koettiin positiivisena asiana, ja työntekijät olivat halukkaita jatkossa tekemään ainakin osan viikosta etänä. Suhtautuminen etätyöskentelyyn oli ennen pandemian alkamista hyvä, ja 55% suhtautui etätyöhön vähintään positiivisesti. Vuosi pakotetun etätyön alkamisesta positiivinen suhtautuminen oli kasvanut jo 75%:iin. Lopuksi voidaan tutkimuksen perusteella myös todeta, että riittävän hyvät ja toimivat etätyökalut sekä etäyhteys toimistolle mahdollistavat esteettömän ja sujuvan työn tekemisen, jolloin työteho pysyy toivotulla tasolla.

COVID-19 and teleworking : experiences of forced teleworking and its impact on daily work in ICT environment

Abstract

The purpose of this thesis, and also motivation, was to study the effects of forced teleworking on daily work during the COVID-19 pandemic. Topicality of the theme set an interesting perspective on the research, as at the beginning of the background work of research there was any similar articles on forced teleworking.

The study was conducted as a quantitative questionnaire, which was found to be the most practical method for that group of respondents. In addition, a semi-structured interview was conducted for a smaller group to map experiences of remote work before and after COVID-19 pandemic. The upcoming results were reflected in the research questions which provided a reference point and in-depth material on the effects of COVID-19 forced telework on employees’ daily work.

Based on the study, it became clear that teleworking was perceived as a positive experience and in future employees are willing to work at least part of the week remotely. Before pandemic attitude towards teleworking was good and 55% of the respondents had positive attitudes regarding teleworking. After one year of forced teleworking the number of positive thoughts of respondents was 75%. Finally, based on the study, it can be stated that sufficiently good and functional remote tools as well as remote connection to the office enable unobstructed and smooth work to be done, whereby the work efficiency remains at the desired level.

see all

Subjects:
Copyright information: © Susanna Niemelä, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.