University of Oulu

Monipaikkaisuus suomalaisen maaseudun palvelurakenteen kehittämisessä

Saved in:
Author: Puhakka, Elina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105197980
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Puhakka, 2021
Publish Date: 2021-05-20
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Monipaikkaisuus on käsitteenä monelle vielä melko tuntematon. Kyseessä on kuitenkin aluekehityksen kannalta merkittävä ilmiö, jonka tutkiminen ja huomioiminen voi tuoda kunnille ja niiden aluekehitystyöhön merkittäviä hyötyjä. Monipaikkaisuuden käsite perustuu ajatukselle siitä, että ihminen on elinpiirissään sitoutunut useammalle kuin yhdelle paikkakunnalle. Tämä ilmenee esimerkiksi vapaa-ajan asumisena mökkikunnalla, monipaikkaisena asumisena ja monipaikkaisessa työssä. Monipaikkainen väestö siis käyttää palveluja useamman kuin yhden kunnan alueella. Näiden palveluiden mitoittaminen ja kohdistaminen sekä ympärivuotisille että monipaikkaisille asukkaille on vaikeaa, sillä monipaikkaisuutta ei nykyisellään Suomessa tilastoida. Pysyvän väestön mukaan tehtävä tilastointi antaa monin paikoin puutteellisen kuvan alueen todellisesta väkiluvusta, ja näin sekä vääristää kuvaa palveluiden tarpeesta että ohjaa mahdolliset kehitysavustukset tilastollisesti kasvaville alueille. Tämän tutkielman tarkoituksena on perehtyä niihin keinoihin, joilla perinteisesti taantuvana nähtyjen suomalaisten maaseutualueiden palvelurakennetta voitaisiin kehittää monipaikkaisuuden ja sen toimivamman tilastoinnin kautta.

Tutkielman tulosten perusteella monipaikkaisen väestön tunnistaminen ja tilastointi voi olla lähitulevaisuudessa merkittävässä asemassa harvaan asuttujen alueiden aluekehityksessä tarjoamalla todenmukaista ja ajantasaista tietoa suunnittelun ja kehityksen pohjaksi. Monet valtion selvitys- ja tutkimusjulkaisut tunnistavat monipaikkaisuuden käsitteen ja sen merkityksen kehitystoiminnassa, sekä tuore tutkimus ja keskustelu monipaikkaisuuden mahdollisuuksista on runsasta. Monipaikkaisuuden avulla voidaan kehittää laajasti muun muassa terveys-, kulttuuri-, koulutus- ja turvallisuuspalveluita. Tärkeässä asemassa ovat myös infrastruktuuripalvelut, kuten kattavat ja toimivat tietoliikenneyhteydet. Vaikka monipaikkaiset palvelut voivat tarjota merkittäviä hyötyjä, on otettava huomioon myös niiden kääntöpuolet, kuten kustannukset, etäpalveluiden laaduntarkkailu ja käyttöönoton ongelmat. Tämän vuoksi monipaikkaisuus vaatii yhä kattavaa lisätutkimusta toimivamman tilastoinnin rinnalle. Monipaikkaisuus voi tarjota uuden vastakaupungistumisen diskurssin nykyisen kaupungistumiskäsityksen rinnalle, mutta sen tunnistaminen, tutkimus ja hyödyntäminen vaatii vielä runsaasti työtä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Elina Puhakka, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.