University of Oulu

”Pahoinvoinnin poistaminen ei takaa hyvinvoinnin syntyä” : opettaja positiivisen pedagogiikan harjoittajana

Saved in:
Author: Hedman, Maija1; Säärelä, Riku1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 66
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105207991
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Hedman; R. Säärelä, 2021
Publish Date: 2021-05-20
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Lanas, Maija-Liisa
Petäjäniemi, Maria
Reviewer: Loukkola, Niina
Petäjäniemi, Maria
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksen aiheena on opettajan käyttämä positiivinen pedagogiikka ensimmäisen vuosiluokan syksyllä. Positiivinen pedagogiikka sisältää ajatuksen välittävästä vuorovaikutuksesta, innostavan ilmapiirin luomisesta, oppilaan autonomian tukemisesta sekä luonteenvahvuuksien ja tunnekasvatuksen huomioimisesta osana opetusta. Sillä tavoitellaan oppilaan kokonaisvaltaista hyvinvointia. Positiivinen pedagogiikka on rantautunut Suomeen 2010-luvun puolivälissä, joten sen tutkiminen käytännön opettajan työssä on ajankohtaista.

Tutkimuksen aineisto kerättiin Pohjois-Pohjanmaalaisella alakoululla syksyllä 2020. Aineisto koostui etnografiselle tutkimukselle tyypillisistä aineistonkeruumenetelmistä: havainnoinnista ja haastattelusta. Havainnointi kohdistui kahteen yhteisopettajuutta toteuttavaan ensimmäisen vuosiluokan opettajaan, joille toteutettiin yksilölliset teemahaastattelut. Tutkimuskysymys oli: “Miten positiivinen pedagogiikka näyttäytyy opettajan toiminnassa alakoulun ensimmäisellä vuosiluokalla?”

Aineiston analyysissä hyödynnettiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä. Tutkimustulokset jakautuivat positiivisen pedagogiikan osa-alueisiin teoriatiedon pohjalta, joihin sisältyi positiivisen pedagogiikan toimintaa kuvaavia käsitteitä. Tuloksissa korostui välittävän vuorovaikutuksen, innostavan ilmapiirin ja oppilaan autonomian tukemisen merkitys osana opettajan käyttämää positiivista pedagogiikkaa. Tuloksissa havaittiin monipuolisesti positiivisen pedagogiikan ajattelun mukaisia piirteitä, mutta sille tyypillisten harjoitteiden teettäminen osana opetusta oli hyvin vähäistä. Merkittävä tutkimustulos oli, että oppilaiden luonteenvahvuuksien huomioiminen sekä tunnekasvatuksen harjoittaminen osana opetusta ensimmäisellä vuosiluokalla oli suppeaa.

Positiivisen pedagogiikan mukaista ajattelua voidaan pitää välittävän pedagogiikan lähtökohtana. Sen antamia mahdollisuuksia oppilaan hyvinvoinnin kehittäjänä ei voida liikaa korostaa. Positiivisen pedagogiikan harjoittaminen ei ole sidottu tarkkaan rakenteeseen, vaan sen ajattelun mukaista toimintaa voidaan harjoittaa osana kaikenlaista opetustyötä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Maija Hedman; Riku Säärelä, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.