University of Oulu

Varhaiskasvatuksen opettajien vaihtuvuus julkisella ja yksityisellä sektorilla

Saved in:
Author: Antinniemi, Sini1; Virtanen, Tiia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Pages: 91
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105207993
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Antinniemi; T. Virtanen, 2021
Publish Date: 2021-05-20
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ylitapio-Mäntylä, Outi
Reviewer: Kairaluoma, Leila
Ylitapio-Mäntylä, Outi
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksemme aiheena on varhaiskasvatuksen opettajien vaihtuvuus, mikä on puhuttanut paljon varhaiskasvatuksen kentällä viime vuosina. Tarkoituksenamme oli tutkia aihetta uudesta näkökulmasta, sillä pyrimme vertailemaan eroja julkisella ja yksityisellä sektorilla työskentelevien varhaiskasvatuksen opettajien mainitsemissa vaihtuvuuteen liittyvissä tekijöissä. Aiemmissa tutkimuksissa ei ole myöskään eroteltu työpaikan ja alanvaihtoa toisistaan, mutta tutkimuksessamme erottelemme ne, koska ajattelemme, että työpaikan ja alanvaihdon syyt eroavat toisistaan ainakin osittain. Lähestymme aihetta tutkimuskysymyksellä: Mitkä tekijät vaikuttavat varhaiskasvatuksen opettajien työpaikan ja alanvaihtoon? Lisäksi tarkastelemme vaihtuvuutta alakysymyksellä: Millaisia eroja esiintyy julkisella ja yksityisellä sektorilla työpaikan ja alanvaihdolle?

Haluamme selvittää, mitä varhaiskasvatuksen opettajat ajattelevat alalla tapahtuvasta vaihtuvuudesta ja siihen liittyvistä tekijöistä. Varhaiskasvatuksen opettajien vaihtuvuutta ei ole myöskään juurikaan tutkittu Suomessa, minkä vuoksi aihetta on tärkeä tutkia. Aineisto koostuu 754 Varhaiskasvatuksen Opettajien Liittoon (VOL) kuuluvan varhaiskasvatuksen opettajan vastauksista. Tutkimusotteemme on Mixed Methods -menetelmä, jossa yhdistyvät kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen analyysi. Kvalitatiivista aineistoa analysoimme aineistolähtöisen sisällönanalyysin kautta ja kvantitatiivista tilastollisia menetelmiä, kuten ristiintaulukointia apuna käyttäen.

Tuloksissa nousi esille yhtäläisyyksiä sekä eroja työpaikan ja alanvaihdon tekijöissä. Yleisesti työpaikan ja alanvaihdon tekijät olivat pitkälti samankaltaisia kuin aiemmissa vaihtuvuuden tutkimuksissa, kuten työolosuhteet, resurssit, sak-työajan toteutuminen, palkkaus, toimenkuvaan kuulumattomat tehtävät, esimiehen rooli, alan arvostus, induktiovaihe, työn ja koulutuksen suhde sekä halu muutokseen. Sektoreiden välillä ei ollut havaittavissa suuria eroja, vaan vaihtuvuuden syyt ovat kummallakin sektorilla samansuuntaisia. Yksityisellä sektorilla työpaikan vaihtamisen syyksi nähtiin julkista sektoria enemmän parempi palkka sekä muutto toiselle paikkakunnalle. Vastaavasti alanvaihdon syynä nähtiin olevan julkisella sektorilla yksityistä sektoria enemmän vähäinen aika lasten kanssa. Yksityisellä sektorilla puolestaan syynä oli varhaiskasvatuksen opettajan toimenkuvaan kuulumattomien työtehtävien tekeminen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sini Antinniemi; Tiia Virtanen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.