University of Oulu

Varhaiskasvatuksen henkilöstön näkemyksiä päiväkotien ulkotoimintaa rajoittavista ja edistävistä tekijöistä

Saved in:
Author: Heikkilä, Pirjo1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 67
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105207998
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Heikkilä, 2021
Publish Date: 2021-05-20
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Takalo, Susanna
Reviewer: Takalo, Susanna
Loukkola, Niina
Description:

Tiivistelmä

Pro gradu -tutkielmassa selvitettiin Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen henkilöstön näkemyksiä päiväkotien ulkotoimintaa rajoittavista ja edistävistä tekijöistä. Lisäksi nostan esille henkilöstön esittämiä mielipiteitä, minkälainen koulutus tukisi ulkotoiminnan lisäämistä. Tarkastelen myös ohjatun ulkoliikunnan määrää päiväkodeissa. Tutkielma on osa Oulun kaupungin Puoli päivää pihalla -hanketta, jossa pyritään vahvistamaan kestävää ja liikunnallista elämäntapaa lapsille. Hankkeen tavoitteena on lisätä lasten päiväkotipäivään ulkoilua, retkeilyä ja liikkumista.

Lasten elintavat ovat muuttuneet normaalin kasvun ja kehityksen kannalta huonoon suuntaan, sillä lasten fyysinen aktiivisuus on vähentynyt. Sen sijaan lasten lihavuus ja ylipaino ovat lisääntyneet. Uusien lasten liikuntasuositusten mukaan alle kahdeksanvuotiaiden lasten päivään pitäisi sisältyä liikkumista vähintään kolme tuntia päivässä. Tutkimukset kuitenkin osoittavat, että harva alle kahdeksanvuotias lapsi yltää suosituksiin ja enimmäkseen lapset viettävät valveillaoloaikansa passiivisissa toiminnoissa. Lasten tiedetään olevan fyysisesti aktiivisempia ulkona kuin sisällä, minkä vuoksi lasten ulkotoiminnan kehittäminen ja ulkoilun lisääminen on järkevää. Lisäksi ulkotoiminnalla tiedetään olevan lukuisia myönteisiä fyysisiä, psyykkisiä, sosiaalisia ja kognitiivisia vaikutuksia.

Tutkimusaineisto kerättiin sähköisellä Zeffi-kyselylomakkeella toukokuussa ja elokuussa 2020. Kyselylomakeaineisto (n=190) kerättiin Oulun kaupungin varhaiskasvatushenkilöstöltä siten, että kyselyyn pyydettiin vastaamaan päiväkotiryhmittäin. Lomakkeen sisältämät avoimet kysymykset analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin.

Tutkimustulokset osoittivat, että ulkotoimintaa tukeva pedagogiikka ja toimintakulttuuri, monipuolinen ja liikkumiseen innostava oppimisympäristö ja yhteistyö huoltajien kanssa edistävät ulkotoimintaa. Ulkotoimintaa rajoittavia tekijöitä olivat taas puutteellinen oppimisympäristö, muutoshaluton toimintakulttuuri ja pedagogiikan puute. Koulutustarpeina nähtiin ulkotoimintaa tukevaa koulutusta ja eri ikäryhmille soveltuvaa koulutusta. Lisäksi valmiita uusia materiaaleja kaivattiin.

Ohjatun ulkoliikunnan määrä osoittautui päiväkodeissa matalaksi. Ohjatun ulkotoiminnan kehittäminen on tarpeen, jotta Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman tavoite saadaan täytettyä ja näin lisättyä lasten fyysisen aktiivisuuden määrää. Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman tavoitteena on, että varhaiskasvatus mahdollistaa lapsen liikkumisen vähintään kaksi tuntia päivässä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Pirjo Heikkilä, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.