University of Oulu

Varhaiskasvatuksen opettajien kertomuksia lasten välisestä vallankäytöstä varhaiskasvatuksen leikkitilanteissa

Saved in:
Author: Seppä, Minja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 65
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105208001
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Seppä, 2021
Publish Date: 2021-05-20
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ylitapio-Mäntylä, Outi
Reviewer: Keränen, Virve
Ylitapio-Mäntylä, Outi
Description:

Tiivistelmä

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää, mitä varhaiskasvatuksen opettajat kertovat lasten välisestä vallankäytöstä varhaiskasvatuksen leikkitilanteissa. Olen kiinnostunut myös varhaiskasvatuksen opettajien kertomuksista liittyen heidän omaan rooliinsa näissä tilanteissa. Aiheeseen suoraan liittyvää tutkimusta on varsin vähän. Vertaissuhteissa ilmenevän vallan tiedostaminen on tärkeää, jotta lapsia voidaan tarvittaessa ohjata ja tukea vuorovaikutuksessa vertaistensa kanssa.

Tutkielmani teoreettisen viitekehyksen muodostavat lasten välinen valta, vertaissuhteet ja leikki. Valta on aina läsnä lasten välisissä suhteissa. Lasten vertaissuhteita ja vuorovaikutusta on tutkittu monesta näkökulmasta ja niissä on sivuttu myös vallankäyttöä. Peilaan tutkimukseni tuloksia näiden tutkimusten osoittamiin tuloksiin.

Tämä pro gradu on kerronnallinen tutkimus, joka on yksi laadullisen tutkimuksen menetelmistä. Tutkimukseni aineiston olen kerännyt teemahaastatteluilla. Tutkimukseeni osallistui neljä varhaiskasvatuksen opettajaa. Tutkimusaineistoni analyysissä olen käyttänyt narratiivien analyysia ja teemoittelua. Analyysini tuloksena muodostui kaksi pääteemaa sekä alateemoja. Pääteemat muodostavat tutkimukseni tuloslukujen otsikot ja alateemat näiden lukujen alaotsikot. Tulosluvuissa peilaan tuloksiani aiempiin tutkimuksiin ja kirjallisuuteen.

Tutkimukseni tuloksissa ilmeni, että haastattelemani varhaiskasvatuksen opettajat havaitsevat päivittäin tilanteita, joissa ilmenee lasten välistä vallankäyttöä. Tilanteet olivat usein sellaisia, joissa varhaiskasvatuksen opettajat kokivat tarvetta puuttua lasten vuorovaikutukseen. Varhaiskasvatuksen opettajat erottivat kertomuksissaan vapaan leikin ja ohjatut tilanteet. Heidän kokemuksensa mukaan aikuisen läsnäololla on erityisesti vaikutusta vallan ilmenemiseen. Vapaassa leikissä on usein nähtävillä johtaja, joka päättää, mitä leikitään, miten roolit jaetaan ja miten leikki etenee.

Varhaiskasvatuksen opettajat kokevat oman roolinsa tärkeäksi, mutta myös vaikeaksi. Leikkiä havainnoimalla opettajat pyrkivät saamaan tietoa lasten välisistä suhteista. Lasten kanssa keskusteleminen on varhaiskasvatuksen opettajille yleisin tapa puuttua lasten väliseen vallankäyttöön, mikäli on tarve. Vanhempien, muiden ryhmän aikuisten ja koko päiväkodin kanssa tehtävä yhteistyö koettiin tärkeänä. Varhaiskasvatuksen opettajat kertoivat ennakoivista toimista, joilla lasten välistä vuorovaikutusta tuetaan.

see all

Subjects:
Copyright information: © Minja Seppä, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.