University of Oulu

”Paljon se ottaa, mutta paljon se myös antaa.” : varhaiskasvatuksen opettajien kertomuksia pedagogisten harjoitteluiden ohjaamisesta

Saved in:
Author: Kyyriäinen, Teija1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 80
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105208002
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Kyyriäinen, 2021
Publish Date: 2021-05-20
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Uitto, Minna
Keränen, Virve
Reviewer: Uitto, Minna
Matengu, Marika
Description:

Tiivistelmä

Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkittiin varhaiskasvatuksen opettajien kertomuksia pedagogisten harjoitteluiden ohjaamisesta. Tutkielma on toteutettu vuosina 2018–2021 käynnissä olevan ASKEL (Asiantuntijuuden kehittäminen yliopiston varhaiskasvatuksen koulutuksessa) -hankkeen yhteydessä. Tutkielman tutkimuskysymys oli: Mitä varhaiskasvatuksen opettajat kertovat harjoitteluiden ohjaamisesta kertomuksissaan?

Tämä tutkielma toteutettiin narratiivisena tutkimuksena, koska tutkielman aineisto koostuu kertomuksista. Aineistoon kuuluu yhteensä seitsemän varhaiskasvatuksen opettajan kertomusta, jotka saatiin vastauksena kirjoituspyyntöön. Aineistoa analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla. Aineistolähtöisen sisällönanalyysin perusteella löydettiin kuusi pääluokkaa. Pääluokat olivat: vuorovaikutus ja dialogisuus, ammatillinen kasvu, opiskelijoiden yksilölliset lähtökohdat, tiimi, yhteistyö ja kuormittuminen.

Tutkielman tulosten mukaan varhaiskasvatuksen opettajien kokemukset harjoitteluiden ohjaamisesta olivat kaksijakoiset. Toisaalta he kertoivat saavansa välineitä ammatilliseen kasvuun omassa työssään opettajina, sekä ohjaajina ja iloitsivat havaitessaan opiskelijoiden ammatillista kasvua harjoitteluprosessin aikana. Erityisenä onnistumisen kokemuksena varhaiskasvatuksen opettajat kertoivat vuorovaikutussuhteen muodostumisen dialogiseksi opiskelijan kanssa. Toisaalta he kuvasivat kuormittavaksi opiskelijoiden yksilöllisten lähtökohtien huomioimisen, riittämättömyyden tunteet ohjausprosessissa, sekä epävarmuuden omasta ohjausosaamisestaan. Yhteistyötä yliopiston ohjaavan opettajan kanssa kuvattiin kertomuksissa myös kaksijakoisesti. Yhteistyötä yliopiston ohjaavan opettajan kanssa pidettiin merkittävänä osana ohjausprosessia. Varhaiskasvatuksen opettajat kertoivat, etteivät saaneet riittävästi tukea ohjaustyölle, jos yliopiston ohjaavalla opettajalla ei ollut riittävää ohjausosaamista. Kertomuksissa kuvattiin, että yliopiston ohjaavan opettajan tuli olla asiansaosaava, jotta yhteistyö muodostui opiskelijan oppimista ja harjoitteluprosessia tukevaksi.

Tämän tutkielman keskeisimmät päätelmät olivat, että varhaiskasvatuksen opettajien ohjausosaamista tulisi vahvistaa ohjauskoulutuksella tai jo varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksen aikana. Toinen keskeinen päätelmä oli, että yhteistyötä yliopiston ohjaavan opettajan, varhaiskasvatuksen ohjaavan opettajan ja opiskelijan välillä tulisi kehittää. Kehittämällä näitä asioita olisi mahdollista luoda lähtökohtia ja edellytyksiä laadukkaalle ohjaukselle pedagogisten harjoitteluiden ohjausprosesseissa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Teija Kyyriäinen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.