University of Oulu

Varhaiskasvatuksen opettajien ja varhaiskasvatuksen erityisopettajien käsityksiä toimintakulttuurin kehittämisestä

Saved in:
Author: Karhula, Henna1; Valasmo, Hilma1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 66
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105208003
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Karhula; H. Valasmo, 2021
Publish Date: 2021-05-20
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Juutinen, Jaana
Reviewer: Juutinen, Jaana
Karjalainen, Satu-Maarit
Description:

Tiivistelmä

Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri on jatkuvasti muuttuva ja se vaatii systemaattista arviointia ja kehittämistä. Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri vaikuttaa myös varhaiskasvatuksen laatuun.

Pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää varhaiskasvatuksen opettajien ja varhaiskasvatuksen erityisopettajien käsityksiä toimintakulttuurin kehittämiseen liittyvistä haastavista ja edistävistä tekijöistä. Teoreettisessa viitekehyksessä avataan varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria ja sen kehittämistä. Tutkielma on toteutettu kvalitatiivisena tutkimuksena ja lähestymistapana käytetään fenomenografista tutkimusotetta. Tutkimusaineisto on kerätty sähköisellä kyselylomakkeella, jonka kautta saatiin 24 vastausta; 18 varhaiskasvatuksen opettajilta ja kuusi varhaiskasvatuksen erityisopettajilta. Aineisto on analysoitu aineistolähtöisesti.

Tutkielman tuloksissa toimintakulttuurin kehittämiseen liittyvien haastavien tekijöiden osalta korostuivat resurssitekijöihin liittyvät haasteet. Negatiivinen suhtautuminen toimintakulttuurin kehittämistä kohtaan sekä epäselvyydet liittyen varhaiskasvatushenkilöstön työnkuviin ja vastuualueisiin koettiin myös haasteina. Tutkittavien mukaan toimintakulttuurin kehittämistä puolestaan edistivät riittävät resurssit kehittämiseen ja tavoitteiden toteuttamiseen. Resurssitekijöissä painotettiin ammattitaidon sekä pohja- ja täydennyskoulutuksen tärkeyttä. Tulosten perusteella tiimin yhteistyön toimivuus edistää toimintakulttuurin kehittämistä. Lisäksi kehitys- ja kehittämismyönteiset sekä motivoituneet ja sitoutuneet työkaverit ovat edistäviä tekijöitä. Tutkittavien mukaan myös toimiva yhteistyö johtajan ja henkilöstön välillä edistää toimintakulttuurin kehittämistä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Henna Karhula; Hilma Valasmo, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.