University of Oulu

Luokanopettajien kokemuksia ja näkemyksiä tieto- ja viestintäteknologian käytöstä toiminnallisessa oppimisessa

Saved in:
Author: Simonen, Joel1; Tokola, Ville-Matti1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 52
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105208005
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Simonen; V.-M. Tokola, 2021
Publish Date: 2021-05-20
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Takalo, Susanna
Reviewer: Rahikkala, Ari
Takalo, Susanna
Description:

Tiivistelmä

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli saada lisää tietoa digitaalisten sovellusten hyödyntämisestä toiminnallisessa oppimisessa. Tutkimuksella haluttiin selvittää alakoulun opettajien käsityksiä digisovelluksia hyödyntävistä opetusmenetelmistä. Lisäksi haluttiin saada käytännöllisiä esimerkkejä digisovellusten käyttämiseen toiminnallisuuden lisäämiseksi alakoulun oppitunneille kaikkien opettajien ja koulujen tietoisuuteen ja käyttöön.

Tutkimus on osa Oulun yliopiston Oppimista liikkumalla -hanketta, jolla pyritään edistämään oppimista ja hyvinvointia opetukseen integroidun liikunnan ja istumisen tauottamisen avulla. Tutkimusaineisto kerättiin Oulussa helmikuussa 2019 Oppimasta liikkumalla -hankkeessa toteutetussa täydennyskoulutustapahtumassa. Tutkittava joukko koostui alakoulun opettajista (n=25) vuosiluokilta 0–6. Tutkimusaineisto koostui yhdeksästä nauhoitetusta pienryhmäkeskustelusta, jotka analysoitiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä hyödyntäen.

Aineiston analyysi osoitti perusopetuksessa toimivien luokanopettajien käyttävän opetuksessaan jonkin verran toiminnallista oppimista tukevia digisovelluksia. Opettajat kokivat digisovellukset hyödyllisiksi fyysisen aktiivisuuden, innostuneisuuden ja työskentelymotivaation lisäämisessä. Suurin hyöty digisovelluksista koettiin istumisen tauottamisessa. Myös erilaisten sovellusten käytön helppous ja nopeus koettiin hyödyksi etenkin järjestettäessä jaksamista ja motivaatiota lisäävää taukoliikuntaa opiskelun lomaan. Digitaalisten sovellusten suurimpana haasteena opettajat mainitsivat oppilaiden keskittymisvaikeudet sovellusten käytön aikana sekä oppilaiden herkkyyden tehdä tietoteknisillä laitteilla jotakin muuta kuin opetukseen tarkoitettua asiaa. Myös tekniset ongelmat, resurssien puute kouluissa ja ajan puute oppitunneilla olivat opettajien mukaan haasteita digitaalisten sovellusten käytössä.

Tutkimus osoitti, että sovellusten ja teknologian käyttöön oppituntien aikana vaikuttaa monet asiat, kuten opettajan taidot ja tottumukset, opetustilat, koulun resurssit, käytettävissä oleva aika sekä opetettava luokka. Opettajien suhtautumisessa teknologiaan ilmenee jonkin verran kahtiajakautumista. Osa opettajista käyttää mielellään teknologiaa ja uskoo siitä olevan hyötyä oppimiselle, kun taas toiset suhtautuvat epäluuloisesti tai varauksella teknologian käyttöön. Teknologiset sovellukset näyttävät joka tapauksessa tulleen jossain määrin osaksi opettajien arkea, vaikka ne eivät olekaan syrjäyttämässä perinteisiä opetusmenetelmiä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Joel Simonen; Ville-Matti Tokola, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.