University of Oulu

Raskasmetallit pohjavesissä : esimerkkeinä kadmium, arseeni ja mangaani

Saved in:
Author: Keränen, Kaapro1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 34
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105208041
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Keränen, 2021
Publish Date: 2021-05-20
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Pohjavedet ovat ihmisille tärkeä juomaveden lähde. Maapallon pohjavesissä ilmenee kuitenkin laadullisia eroja alueellisesti. Raskasmetallit ovat merkittävä saaste, jota päätyy ihmisten käyttöön suurissa määrin juomavedestä aiheuttaen lukuisia terveyshaittoja. Raskasmetalleja voi päätyä pohjavesiin sekä luonnollisista että antroposeenisista lähteistä. Tässä tutkielmassa käsittelen pohjavesien saastumista raskasmetallien johdosta, luonnollisten lähteiden kautta. Raskasmetallien ilmenemistä pohjavesissä tarkastelen esimerkkien, kadmiumin, arseenin ja mangaanin kautta.

Pohjavedet ovat osa maapallon hydrologista kiertoa, ja niiden syntymiseen vaikuttavat sadanta, haihdunta, valunta ja imeytyminen. Pohjavedet sijaitsevat maaperässä pinnantason alapuolella kyllästyneessä vyöhykkeessä, jossa maaperän huokoset ovat täyttyneet vedestä. Osana hydrologista kiertoa maaperän mineraaleissa olevat raskasmetallit voivat liueta pohjaveteen luonnostaan. Pohjavesien raskasmetallipitoisuudet vaihtelevat alueittain, ja niihin vaikuttavat eri geokemialliset tekijät. Tärkeimpinä tekijöitä raskasmetallien vesiliukoisuuden kannalta ovat redox-potentiaali ja pH. Näiden geokemiallisten olosuhteiden vaihtelu mahdollistaa raskasmetallien vapautumisen vesiliukoiseksi, sekä niiden kiinnittymisen maaperän mineraaliyhdisteisiin.

Esimerkkiraskasmetalleista arseeni on pohjavesissä haitallisin sen laajan esiintymisen ja korkean myrkyllisyyden vuoksi. Kadmium on myrkyllisin, mutta sen esiintyminen pohjavesissä ei ole niinkään runsasta. Mangaania taas esiintyy suurimmissa pitoisuuksissa, mutta sen myrkyllisyys on vähäistä arseeniin ja kadmiumiin verraten. Pohjavesien raskasmetallipitoisuuksien alueellisiin vaihteluihin vaikuttavat geokemiallisten tekijöiden kannalta suotuisat ympäristötekijät. Luonnonmaantieteellisten ominaisuuksien puolesta merkittäviä alueita ovat ilmastoltaan aridiset ja kosteat alueet, sekä topografialtaan tasaiset jokisuistoalueet. Myös merenrannikoiden läheisyys on huomattavaa meriveden aiheuttaman suolaantumisen vuoksi. Pohjavesien raskasmetallipitoisuuksien osalta antroposeeniset tekijät ovat kuitenkin merkittäviä alueellisten vaihtelujen kannalta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Kaapro Keränen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.