University of Oulu

Between Beats : linking player experience to advertisement frequency and intrusiveness

Saved in:
Author: Hirsimäki, Markus1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Computer Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 7.8 MB)
Pages: 79
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105218114
Language: English
Published: Oulu : M. Hirsimäki, 2021
Publish Date: 2021-05-21
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Alavesa, Paula
Reviewer: Arhippainen, Leena
Alavesa, Paula
Description:

Abstract

Advertising is common way to monetize mobile games and an increase in revenue is commonly tied to an increase in the number of advertisements. In this Master’s thesis the relationship between player experience and advertising is explored in the context of mobile games.

This thesis set out to fill a research gap in existing literature by performing a survey study with constructive approach. I developed a game titled Between Beats which was used as a construct to study specific aspects of player experience in the field of game user research, which is a specified area of user experience research. The research questions explored were: How an increase in advertising influences player experience in mobile games? and How can an increase in advertising be framed in such a way that it has minimal negative impact on player experience in context of mobile games? Existing work was explored from the standpoint of related games and design choices that gave influence to the project and from the standpoint of research performed on advertising in the context of mobile games. The thesis also presents description on the development of Between Beats from the technical point of view in conjunction with information on project management methods and software tools used.

This study found that adding rewarded advertisements to a situation that already had interstitial advertisements, without removing the interstitial advertisements, resulted in reduction of perceived advertisement intrusiveness and increase in advertisements viewed. Furthermore, player engagement remained constant. The findings agree with the existing literature presented in the areas that have been explored before, such as player engagement and effects of using rewarded advertisements instead of interstitial advertisements.

Between Beats : pelaajakokemuksen yhdistäminen mainonnan tiheyteen ja häiritsevyyteen

Tiivistelmä

Mainosten näyttäminen on tyypillinen tapa ansaita voittoa mobiilipeleillä, ja voiton kasvattaminen on usein sidottu mainosten määrän kasvattamiseen. Tässä diplomityössä tutkitaan pelaajakokemuksen ja mainonnan välistä suhdetta mobiilipelien kontekstissa.

Tämä työ pyrkii konstruktiivisen menetelmän ja käyttäjille toteutetun kyselyn avulla lisäämään tietämystä mainonnan vaikutuksesta pelaajakokemukseen. Pelaajatutkimus ja pelaajakokemuksen kartoitus ovat osa käyttäjäkokemustutkimusta, joiden aihepiiriin diplomityö asettuu. Pelaajakokemuksen tiettyjen aspektien tutkimiseen käytettiin tässä työssä kehitettyä konstruktia, mobiilipeliä nimeltä Between Beats. Työn tutkimuskysymykset ovat: Kuinka mainosten määrän kasvu vaikuttaa pelaajakokemukseen mobiilipeleissä? ja Kuinka mainosten määrän kasvu voidaan asettaa sellaiseen viitekehykseen, että sillä on mahdollisimman pieni negatiivinen vaikutus pelaajakokemukseen mobiilipelien kontekstissa? Olemassa olevia pelejä tutkittiin niiden tälle työlle antamien vaikutteiden näkökulmasta. Kirjallisuuskatsaus on tehty myös pääosin mobiilipelimainostamisen näkökulmasta. Tässä työssä kuvaillaan laajasti Between Beats -pelin design-vaikutteet ja kehittäminen teknisestä näkökulmasta, sekä käytetyt projektinhallintametodit ja ohjelmistotyökalut.

Tutkimuksessa todettiin, että palkittujen mainosten lisääminen tilanteessa, jossa on valmiiksi välisivumainoksia, johti koetun mainosten häiritsevyyden laskuun ja katsottujen mainosten määrän nousuun, kun lisäys tehtiin poistamatta välisivumainoksia. Pelaajien henkinen sitoutuminen pelin kanssa pysyi muuttumattomana mainosten määrän muutoksesta huolimatta. Löydökset yhtyvät aiempiin tutkimustuloksiin niiltä osin kun aihetta on tutkittu esimerkiksi pelaajavuorovaikutuksen sekä erilaisten mainosten ja niiden katsomisesta palkitsemisen kannalta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Markus Hirsimäki, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.