University of Oulu

Application for managing test environments in continuous integration testing process

Saved in:
Author: Moberg, Santeri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Computer Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Pages: 69
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105218115
Language: English
Published: Oulu : S. Moberg, 2021
Publish Date: 2021-05-21
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Visuri, Aku
Paananen, Tapio
Reviewer: Visuri, Aku
Leppänen, Teemu
Description:

Abstract

Continuous integration enables the rapid development of software where each code change is automatically tested and integrated frequently to a shared code repository. Nowadays, with increasing complexity of embedded systems, continuous principles have been adopted in the development of embedded software. Using continuous principles in development of embedded software provides its unique challenges as the code changes must be tested in the hardware, to ensure that the software works in production environment. Some of the challenges are limited amount of test environments, long test and build times, and wide variety of different hardware used in the testing. Because of these challenges, an application which can be used to manage test environments and hardware is required.

At the heart of this thesis is a web application called ReserveTool which provides an interface for management and reservation of test environments. The purpose of the thesis work was to improve the existing application as it had limitations to supporting planned new features. After examining the requirements, it was decided that a new application called ReserveTool 2.0 should be developed.

Implementation of the ReserveTool 2.0 consisted of development of a new database and web UI/REST API for management and reservation of test environments. User experiment was carried out to evaluate the usability of the web UI of ReserveTool 2.0. Feedback from the user experiment was positive with a few suggestions that helped in outlining the future development of ReserveTool 2.0.

Sovellus testiympäristöjen hallintaan jatkuvan integraation testausprosessissa

Tiivistelmä

Jatkuva integraatio mahdollistaa ohjelmiston nopean kehityksen, missä jokainen koodimuutos automaattisesti testataan ja integroidaan useasti lyhyellä aikavälillä yhteiseen ohjelmavarastoon. Nykyaikana sulautetut järjestelmät muuttuvat koko ajan entistä monimutkaisemmaksi, jonka johdosta jatkuvia periaatteita on alettu ottaa käyttöön sulautetun ohjelmakoodin kehityksessä. Jatkuvien periaatteiden soveltaminen sulautetussa ohjelmistossa tuo mukanaan omat haasteensa, koska muutokset ohjelmakoodissa täytyy testata sulautetuissa laitteissa, jotta muutoksen toimivuus tuotannossa voidaan taata. Haasteisiin kuuluu testiympäristöjen rajallinen määrä, pitkät testaus- ja käännösajat, sekä kattava kirjo erilaisia testauksessa käytettyjä laitteita. Näiden haasteiden johdosta tarvitaan sovellus, jonka avulla voidaan hallita testiympäristöjä ja laiteita.

Tämän diplomityön keskiössä on web-sovellus nimeltä ReserveTool, joka tarjoaa rajapinnan testiympäristöjen hallintaan ja varaamiseen. Diplomityön tarkoitus oli parantaa nykyistä sovellusta, sillä siinä oli rajoitteita, jotka vaikeuttivat uusien toimintojen kehitystä. Vaatimusten tutkimisen jälkeen, päätettiin että uusi sovellus nimeltä ReserveTool 2.0 tulisi kehittää.

ReserveTool 2.0:an implementaatio koostui uuden relaatiotietokannan, sekä testi ympäristöjen hallitsemiseen ja varaamiseen tarkoitetun web-käyttöliittymän ja REST APIn kehityksestä. ReserveTool 2.0:an web-käyttöliittymän käytettävyys arvioitiin käyttäjäkokeen perusteella. Kokeesta kerätty palaute oli positiivista ja se auttoi kartoittamaan ReserveTool 2.0:n jatkokehitystä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Santeri Moberg, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.