University of Oulu

Osallistavan kaupunkisuunnittelun menetelmät, ongelmat ja mahdollisuudet : tapaus Linnanmaa–Kaijonharju -kaavarunko

Saved in:
Author: Alakiuttu, Pedro1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 27
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105228134
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Alakiuttu, 2021
Publish Date: 2021-05-24
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kaupungistuminen eli kaupungeissa asuvien ihmisten osuuden kasvu on pitkään jatkunut kehityskulku, joka luo painetta kaupunkien laajenemiselle. Jotta kaupunkien kasvu olisi hallittua, tapahtuu se lainsäädännön ohjaaman kaavoituksen kautta. Sama lainsäädäntö koskee kaikkea maankäytön suunnittelua Suomessa, mutta tässä tutkielmassa tarkastelussani ovat erityisesti kaupunkiympäristöt. Kaupunkien kaavoitushankkeille ominaista ovat paikallisesti suuret vaikutukset ja suuri osallisten määrä. Osallisia ovat kaikki, joiden oloihin kaavoitus vaikuttaa. Kaupungeissa kaavoitus tapahtuu usein kuunnellen asukkaiden toiveita osallistavien menetelmien avulla. Osallistamisen tavoitteena on taata jokaiselle, jota kaava koskee, mahdollisuus tulla kuulluksi. Suomessa velvoite osallistamiseen on kirjattu maankäyttö- ja rakennuslakiin, mutta sitä tehdään myös vapaaehtoisesti enemmän kuin laki vaatii. Miksi on näin, mitä ovat ne hyödyt mitä osallistamisella saadaan? Mitä ongelmia osallistamiseen liittyy? Millä menetelmillä osallistamista tehdään? Nämä ovat tutkimuskysymykseni, joita käsittelen ensin teorian ja myöhemmin tapausesimerkin kautta.

Tutkielmani pureutuu osallistavan kaupunkisuunnittelun menetelmiin ja niiden toteuttamiseen käytännössä. Tarkastelen menetelmiä kriittisesti ja arvioin niihin mahdollisesti liittyviä ongelmia. Lisäksi sovellan osallistamisen teoriaa tapaustutkimukseen Oulun Linnanmaan ja Kaijonharjun alueelta. Alueelle laadittiin vuosina 2017–2019 kaavarunko, joka on ohjannut yksityiskohtaista asemakaavoitusta alueella suunnitelman voimaantulosta lähtien. Hankkeen suuret vaikutukset tunnistettiin hyvissä ajoin, joten osallistaminen nähtiin tarpeelliseksi ja osallisille tarjottiin runsaasti mahdollisuuksia osallistua, esimerkiksi vastaamalla verkkokyselyihin tai osallistumalla työpajoihin. Osallistamisesta hyötyvät niin kaavoittajat kuin osalliset. Uskonkin, että laajojen hyötyjensä vuoksi osallistamisen painoarvo kaupunkisuunnittelussa tulee kasvamaan entisestään tulevaisuudessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Pedro Alakiuttu, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.