University of Oulu

Musiikinopettajan pedagogiset haasteet ja valmiudet kitaran soiton ryhmäopettamisessa

Saved in:
Author: Pyörälä, Henri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 27
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105258154
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Pyörälä, 2021
Publish Date: 2021-05-25
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä kandidaatintutkielmassa tarkastelen kitaran ryhmäopetusta peruskoulun alaluokilla ja siihen liittyviä opettajan pedagogisia haasteita ja valmiuksia. Aihe kumpuaa omista kokemuksistani kitaran yksilöopetuksesta ja kitaran soitonhistoriastani. Koen aiheen tärkeäksi, sillä sitä koskeva tutkimus on ollut vähäistä. Kohderyhmäksi valikoitui peruskoulun alaluokat, jotta tarkasteltava ryhmä ei kasvaisi liian suureksi. Kirjallisuuskatsauksessa vastaan tutkimuskysymyksiin: (1.) Mitä haasteita kitaran soiton ryhmäopetuksessa voidaan kohdata ja (2.) Mitä pedagogisia valmiuksia kitaran soiton ryhmäopetukseen musiikinopettajalla tulisi olla? Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa musiikinopettajalta valmiuksia ja kohtaamia haasteita kitaran soiton ryhmäopetuksessa.

Toteutan kandidaatintutkielman systemaattisena kirjallisuuskatsauksena. Systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa koostin aineiston ja analysoin koostamaani aineistoa tutkimuskysymysten kontekstissa. Lähteenä on käytetty monipuolisesti tuoreita ja vertaisarvioituja artikkeleita, tutkimuksia, sekä alan kirjallisuutta.

Aineiston perusteella erityistä tukea vaativien oppilaiden tukeminen ja ryhmänhallinta koetaan pedagogisiksi haasteiksi. Koen, että näihin ei annetta musiikkikasvattajan koulutuksessa tarpeeksi valmiuksia. Muiksi pedagogisiksi haasteiksi koetaan arviointi, sillä suuresta musisoivasta ryhmästä on hankala arvioida yhtä tiettyä oppilasta. Musiikinopettajan tärkeiksi pedagogisiksi valmiuksiksi koetaan ryhmänhallintataidot ja erityistä tukea vaativien oppilaiden tukeminen. Ryhmänhallintataidot ovat olennaisia käytöshäiriöiden hillitsemiseksi. Erityistä tukea vaativien oppilaiden sijoittaminen opettajan läheisyyteen mahdollistaa nopean reagoinnin oppilaan haasteisiin.

Tutkimuksessa esiin tulleet tulokset vastaavat hyvin tutkimuskysymyksiin. Aineiston luotettavuus syntyy niiden tuoreudesta ja vertaisarvioinnista. Tulokset olivat hyvin yhteydessä toisiinsa ja siitä voidaan päätellä niiden olevan luotettavia. Pro gradu -tutkielmaani keräämäni aineisto sopii hyvin teoriapohjaksi ja avuksi tutkimuksen suunnitteluun ja toteutukseen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Henri Pyörälä, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.