University of Oulu

Uuden digitaalisen järjestelmän käyttöönottoa tukevat johtamisen käytännöt : haastattelututkimus kuntoutuksen ammattilaisille

Saved in:
Author: Kärki, Mira1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 43
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105258156
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Kärki, 2021
Publish Date: 2021-05-25
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kanste, Outi
Reviewer: Kanste, Outi
Laukka, Elina
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla johtamisen käytäntöjä, jotka tukevat uuden digitaalisen järjestelmän käyttöönottoa kuntoutuksen ammattilaisilla. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä ja tuottaa tietoa digitaalisen järjestelmän käyttöönottoa tukevista johtamisen käytännöistä, joita voidaan hyödyntää digitaalisissa muutoksissa kuntoutus- ja terveysalan organisaatioissa. Tutkimuksessa vastataan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: Millaiset johtamisen käytännöt edistävät uuden digitaalisen järjestelmän käyttöönottoa kuntoutuksen ammattilaisilla? Millaista tukea kuntoutuksen ammattilaiset toivovat johtamiselta uuden digitaalisen järjestelmän käyttöönotossa?

Erilaisten uusien digitaalisten järjestelmien käyttöönotto tuottaa terveysalan johtamiselle uusia haasteita ja mahdollisuuksia. Käyttöönotto ei aina toteudu onnistuneesti ja hankaluuksia on erityisesti terveysalalla sen kompleksisuuden vuoksi. Digitaalisen järjestelmän käyttöönottoa tukemaan on tunnistettu hyviä johtamisen käytäntöjä, mutta niiden soveltumista muualle kuin sairaalaympäristöön ei ole tutkittu.

Tutkimus on laadullinen tutkimus. Aineisto kerättiin kuntoutuksen ammattilaisilta, (n=10) jotka olivat ottaneet uuden digitaalisen järjestelmän käyttöön viimeisen kuuden kuukauden aikana. Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Aineisto analysoitiin deduktiivisella sisällönanalyysilla.

Tulokset ryhmittyivät viiden yläluokan alle, jotka olivat muutoksen selkeän vision ja tavoitteiden kertominen, johdon tuen tarjoaminen, koulutuksen järjestäminen, muutoksen mentoreiden nimittäminen sekä muutoksen seuraaminen. Kuntoutusalan ammattilaiset kokivat järjestelmästä ja sen hyödyistä tiedottamisen, henkilöityneen tuen, ajallisten resurssien antamisen sekä kattavan ja selkeän koulutuksen edistävän uuden digitaalisen järjestelmän käyttöönottoa. Käyttöönotossa ammattilaiset toivoivat johtamiselta järjestelmän käyttötarkoituksen selventämistä, lähijohtajan tuen antamista, valmentavaa ja ohjaavaa perehdyttämistä, ajallisia resursseja, helposti saavutettavaa tukihenkilöä sekä järjestelmän käyttökokemusten ja palautteen keräämistä. Järjestelmän käyttöönottoa voidaan edistää tukemalla ammattilaisen kokemusta järjestelmän hyödyllisyydestä ja helppokäyttöisyydestä.

Good implementation practices with digital system adaptation : an interview study for rehabilitation professionals

Abstract

The purpose of this study is to assess management practices that support implementation of a new digital system in use of rehabilitation professionals. The aim is to increase understanding and knowledge of those management practices that support the implementation of the digital system in health care and rehabilitation. The research answers following questions: What management practices contribute to the implementation of a new digital system among rehabilitation professionals? What kind of support rehabilitation professionals expect from management while implementing a new digital system?

Implementing varieties of new digital systems creates new challenges and opportunities for health care management. Implementation is not always successful and difficulties have been recognized especially in health care due to its complexity. Good management practices have been identified in the implementation of a digital system in hospital, but their applicability to other health care contexts has not been studied.

This is a qualitative study that consists of rehabilitation professionals (n=10), who had been introduced to a new digital system in the past six months. A theme interview was used as the method for collecting data. A deductive content analysis was used to analyze the data.

The results grouped under five categories of description mentioning clear visions and goals for adopting a new digital system, providing support from leadership, establishing education, identifying and appointing mentors and following up the adoption of the new system. Rehabilitation professionals felt that informing about the system and its benefits, assessing personalized support, providing time resources as well as providing comprehensive and explicit education would enhance the implementation of a new digital system. The rehabilitation professionals expected the management to clarify the purpose of adopting the new system, provide support, coach and mentor in introduction, provide time resources and gather system experience and feedback. Adoption of a new system by professional can be enhanced by supporting the experience of beneficiality and accessibility.

see all

Subjects:
Copyright information: © Mira Kärki, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.