University of Oulu

Vanhemmuuden kasvatusulottuvuudet ja niiden yhteys nuoren ongelmakäyttäytymiseen

Saved in:
Author: Friman, Alisa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 36
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105258157
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Friman, 2021
Publish Date: 2021-05-25
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä tutkielmassa tarkastellaan vanhemmuuden kasvatusulottuvuuksien vaikutusta nuorten sisäänpäin kääntyneeseen ja ulospäin suuntautuneeseen ongelmakäyttäytymiseen. Nuoruus nähdään kriittisenä aikana sille, että ongelmat voivat alkaa lisääntyä. Usein nuoruudessa korostetaan etenkin ikätovereiden suurta merkitystä, mutta myös vanhempien rooli nähdään nuoren ongelmakäyttäytymisen kehittymisessä merkittävänä. Nuoren vanhempana toimiminen aiheuttaa kuitenkin vanhemmissa huolta, kun koetaan, ettei sitä ei ole tuettu tiedollisesti riittävästi. Työn tutkimusmetodina on hyödynnetty kuvailevaa kirjallisuuskatsausta, sillä tavoitteena on koota yhteen ajankohtaista ja kriittisesti tarkasteltua tietoa aihepiiristä.

Teoreettisena viitekehyksenä katsauksessa toimii vanhemmuuden kasvatusulottuvuuksia tutkiva muuttujakeskeinen tutkimustraditio, jota on kehitetty rinnakkain Baumrindin henkilökeskeisen kasvatustyyliluokittelun kanssa, mutta joka on ajoittain tieteellisessä keskustelussa jäänyt sen varjoon. Työn alussa tarkastellaan näiden kahden tutkimustradition eroavaisuuksia ja sitä, miksi tässä tutkielmassa on keskitytty muuttujakeskeiseen tutkimukseen sekä kasvatusulottuvuuksista tukeen, behavioraaliseen kontrolliin sekä psykologiseen kontrolliin.

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että kyseisillä kasvatusulottuvuuksilla ja etenkin niiden kombinaatioilla on yhteys nuoren ongelmakäyttäytymiseen. Näyttää, että vanhemmuutta on mukautettava siten, että nuorelle tarjotaan ikätason mukainen mahdollisuus itsenäistyä vanhemmistaan, mikä edellyttää psykologisen kontrollin vähäisyyttä sekä behavioraalisen kontrollin optimaalista tasoa. Tuen rooli nuoren ongelmakäyttäytymiseen näyttäytyy puolestaan monimutkaisempana. Vanhemmuutta ei tule myöskään nähdä nuoren ongelmakäyttäytymistä selittävänä tekijänä vaan yhtenä vaikuttavana tekijänä muiden ohella. Kokoavasti katsaus muuttujakeskeiseen tutkimustraditioon näyttää rikastavan ymmärrystä myös kasvatustyyliteoriasta, ja ehdotan, että tulevaisuudessa kyseisten tutkimustraditioiden yhdistäminen voi antaa yhä tarkentuneemman kuvan vanhempien merkityksestä nuoren ongelmakäyttäytymiseen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Alisa Friman, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.