University of Oulu

Lämmin vuorovaikutus oppilaan haastavan käytöksen vähentämiskeinona : kouluhenkilökunnan näkemyksiä lämpimän vuorovaikutuksen hyödyllisyydestä ja käyttämisestä oppilaan haastavan käytöksen vähentämiskeinona

Saved in:
Author: Tauriainen, Laura1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 67
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105268164
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Tauriainen, 2021
Publish Date: 2021-05-26
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kielinen, Marko
Reviewer: Kielinen, Marko
Peltonen, Jouni
Description:

Tiivistelmä

Lämpimässä vuorovaikutuksessa aikuinen kohtaa oppilaan ystävällisesti ja välittävästi sekä kuulee oppilasta. Haastavasti käyttäytyvien oppilaiden uskotaan hyötyvän lämpimästä vuorovaikutuksesta, sillä aikuisen osoittama ystävällisyys tukee oppilaan psyykkistä kehitytä, parantaa oppilaan mielentilaa sekä lisää lapsen luottamusta aikuista kohtaan. Kouluhenkilökunnan on tärkeää käyttää lämmintä vuorovaikutusta haastavasti käyttäytyvien lasten tukemisessa, sillä monet tukea tarvitsevat lapset eivät pääse psykiatrisen hoidon piiriin, mutta miltei kaikki ovat kouluopetuksessa.

Tutkielmassa selvitettiin, kuinka hyödyllisenä keinona kouluhenkilökunta pitää lämmintä vuorovaikutusta oppilaan haastavan käytöksen vähentämiseksi sekä kuinka paljon kouluhenkilökunta käyttää omassa työssään lämmintä vuorovaikutusta. Lisäksi selvitettiin, mitkä kouluhenkilökunnan taustatekijät, vaikuttavat lämpimän vuorovaikutuksen hyödyllisyyden kokemiseen ja käyttämiseen. Sähköiseen lämpimän vuorovaikutuksen hyödyllisyyttä ja käyttöä mittaavaan kyselylomakkeeseen vastasi 73 kouluhenkilökunnan jäsentä. Kyselylomakeesta saatua aineistoa analysoitiin SPSS-ohjelmalla Mann-Whitneyn U -testillä, Kruskal-Wallis testillä ja Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimella.

Tulokset osoittavat, että kouluhenkilökunta piti lämmintä vuorovaikutusta toimivana keinona haastavan käytöksen vähentämiseksi ja sitä myös käytettiin paljon omassa työssä. Taustatekijöistä ammatti, kouluhenkilökunnan työskentelemä luokka-aste ja luokkakoko sekä kouluhenkilökunnan kokeman haastavan käytöksen määrä vaikutti lämpimän vuorovaikutuksen hyödyllisyyden kokemiseen ja käyttämiseen omassa työssään.

Tutkielma tarjoaa tietoa kouluhenkilökunnan käyttämästä lämpimän vuorovaikutuksen määrästä sekä taustatekijöistä, jotka vaikuttavat lämpimän vuorovaikutuksen käyttämiseen. Ymmärtäessämme lämpimän vuorovaikutuksen käyttämisen taustalla olevia tekijöitä voimme myös löytää uusia keinoja lisätä kouluhenkilökunnan käyttämän lämpimän vuorovaikutuksen määrää.

Warm interaction on reducing challenging behavior : school personnel viewpoints on the usefulness of warm interaction and its utilization on reducing students challenging behavior

Abstract

In warm interaction, an adult confronts student with friendliness and care and the adult listens to what the student has to say. Students, who behave challengingly, are believed to benefit from warm interaction because friendliness from an adult supports the students psychological development, improves the students state of mind and also improves the students trust towards adults. It is important that the school personnel use warm interaction when dealing with challenging children because many of these children are not eligible for psychiatric care but almost all of them are in school teaching.

In this thesis the opinion of the school personnel on the usefulness of warm interaction in reducing challenging behavior was examined. Also, the utilization amount of warm interaction by school personnel was examined and what effect does underlying factors of the personnel have on the usage of warm interaction. The usefulness and utilization amount of warm interaction was measured by using a survey and there were 73 respondents. The gathered data was analyzed with SPSS-programs Mann-Whitney U -test, Kruskal-Wallis -test and Spearman’s rank correlation coefficient.

The results indicate that the school personnel consider warm interaction to be an efficient method on reducing challenging behavior and it was also used a lot at work. From the underlying factors occupational title, school grade, class size and the amount of challenging behavior in the class influenced on how beneficial the warm interaction was considered to be and how much it was utilized at work.

This thesis offers information on how much warm interaction is used by school personnel and what effect does the underlying factors have on the usage of warm interaction. When we understand the underlying factors behind the usage of the warm interaction, we can find new ways to increase the utilization of warm interaction among school personnel.

see all

Subjects:
Copyright information: © Laura Tauriainen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.