University of Oulu

”En, hvat sagða hann?” : fornnordiska som ett diegetiskt element i Vikings

Saved in:
Author: Ranta, Essi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Nordic Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Pages: 73
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105278181
Language: Swedish
Published: Oulu : E. Ranta, 2021
Publish Date: 2021-05-27
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Lepistö, Kirsi
Reviewer: Rossi, Paula
Lepistö, Kirsi
Description:

Abstrakt

Ämnet i min pro gradu-avhandling är det fornnordiska språkets användning i tv-serien Vikings (2013–2020). Syftet i denna studie är att studera hur fornnordiska används som ett diegetiskt element. Materialet bestod av säsonger 1–5B av Vikings, sammanlagt 69 avsnitt. Dialogerna där fornnordiska används samlades in, och antalet fornnordiska ljudklipp var 86. Ljudklippen delades in i olika kategorier enligt ljudklippens egenskaper, och ett ljudklipp kan höra till flera kategorier. Dessa kategorier behandlas närmare i avhandlingens analysdel.

Huvudspråket i tv-serien är det moderna engelska språket, och det fornnordiska språket fungerar som ett diegetiskt element. Seriens flerspråkiga scener försöker inte att härma språkanvändning i det verkliga livet utan de gamla språken används för att skapa seriens fiktiva värld, dieges. Språk som används i serien antingen hör till eller står utanför denna värld, dvs. fungerar som diegetiska eller icke-diegetiska element. Fornnordiska används i serien vid sidan om andra språk som modern engelska, fornengelska, frankernas språk och latinet. Av dessa språk är endast det moderna engelska språket ett icke-diegetiskt element och de andra är diegetiska element.

I serien används fornnordiska för att uttrycka kulturmöten, karaktärernas identitet och religiositet, gruppens samhörighet samt andra karaktärers än vikingars vänskaplighet mot vikingakaraktärer. Språket används också i tolkning och för att skapa en känsla av autenticitet. Det rådande språkområdet avgör när fornnordiska används. Det rådande språkområdet beror på karaktärer som förekommer i scenen samt var scenen händer i. När nya kulturområden och folk framkommer i serien indiceras det oftast med hjälp av språk: när tittaren först blir bekant med karaktärer från den nya kulturen hör tittaren dem tala annat språk än modern engelska. Senare kan serien återkomma till samma språkområde när det redan har etablerats och då hör tittaren karaktärerna tala modern engelska.

Det fornnordiska språket används huvudsakligen i andra rådande språkområden än i det fornnordiska språkområdet, men det finns några undantag. När fornnordiska används i det fornnordiska språkområdet i stället för det moderna engelska språket har det en särskild funktion t.ex. som skapare av identitet eller samhörighet. I fortsättning skulle det vara intressant att jämföra hur fornnordiskans användning i Vikings med fornnordiskan användning i andra medieprodukter som i Beforeigners-serien eller i Assassin’s Creed Valhalla-spelet.

Tiivistelmä

Pro gradu -tutkielmani aiheena on muinaisskandinaavisen kielen käyttö tv-sarjassa Vikings (2013–2020). Tarkoituksena on tutkia, miten muinaisskandinaavista kieltä käytetään diegeettisenä elementtinä. Materiaali koostui yhteensä 69 jaksosta sarjan kausilta 1–5B. Dialogit, joissa muinaisskandinaavista kieltä käytetään, koostettiin ääninäytteiksi, ja muinaisskandinaavisten ääninäytteiden määrä oli 86. Ääninäytteet luokiteltiin eri kategorioihin ominaisuuksiensa perusteella, ja yksi näyte voi kuulua useampaan kategoriaan. Tutkielman analyysiosassa näitä kategorioita tarkastellaan lähemmin.

Tv-sarjan pääkieli on moderni englanti, ja muinaisskandinaavinen kieli toimii sarjassa diegeettisenä elementtinä. Monikieliset kohtaukset eivät yritä jäljitellä tosielämän monikielistä keskustelua, vaan vanhoja kieliä käytetään sarjassa elementteinä osana sarjan luomaa fiktiivistä maailmaa, diegesistä. Sarjassa käytetyt kielet joko kuuluvat tähän maailmaan tai sen ulkopuolelle, eli toimivat diegeettisinä tai ei-diegeettisinä elementteinä. Sarjassa käytetään muinaisskandinaavista kieltä muiden kielten, kuten modernin englannin, muinaisenglannin, frankkien kielen ja latinan ohella. Näistä kielistä ainoastaan moderni englanti on ei-diegeettinen elementti ja muut kielet ovat diegeettisiä elementtejä.

Muinaisskandinaavisen kielen avulla sarjassa ilmaistaan kulttuurien kohtaamista, hahmojen identiteettiä ja uskonnollisuutta, ryhmän yhteishenkeä ja yhteenkuuluvuutta sekä muiden hahmojen kuin viikinkien hyväntahtoisuutta viikinkejä kohtaan. Kieltä käytetään myös tulkkaustilanteissa sekä luomaan sarjaan autenttisuuden tunnetta. Siihen, milloin kieltä käytetään, vaikuttaa vallitseva kieliympäristö, jonka määräytymiseen vaikuttavat kohtauksen tapahtumapaikka sekä kohtauksessa esiintyvät hahmot. Uusien kulttuuristen alueiden ja ihmisryhmien ilmaantuminen ilmaistaan sarjassa usein kielen kautta: kun katsoja tutustuu eri kulttuuria edustaviin hahmoihin, heidän kuullaan puhuvan jotain muuta kieltä kuin modernia englantia. Kun sarjassa myöhemmin palataan samaan kieliympäristöön, on kieliympäristö jo vakiintunut ja katsoja kuulee hahmojen puhuvan modernia englantia.

Muinaisskandinaavista kieltä käytetään pääosin muissa vallitsevissa kieliympäristöissä kuin muinaisskandinaavisessa kieliympäristössä, joskin poikkeuksiakin ilmenee. Kun muinaisskandinaavista kieltä käytetään muinaisskandinaavisessa kieliympäristössä modernin englannin sijaan, on sillä erityinen tehtävä esim. identiteetin tai yhteenkuuluvuuden luojana. Jatkotutkimuksena olisi mielenkiintoista verrata muinaisskandinaavisen kielen käyttöä Vikingsissa siihen, miten muinaisskandinaavista kieltä käytetään muissa mediatuotteissa, kuten Beforeigners-sarjassa tai Assassin’s Creed Valhalla -pelissä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Essi Ranta, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.