University of Oulu

Personal issues and struggles in life : a thematic analysis of Bojack Horseman

Saved in:
Author: Riekki, Annu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 27
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106018204
Language: English
Published: Oulu : A. Riekki, 2021
Publish Date: 2021-06-01
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Abstract

Bojack Horseman is a Netflix original TV-series that was first published in 2014 and aired its final season in 2020. The series addresses different societal themes, of which five will be analyzed in this thesis. The themes that were chosen are nihilism, depression, addiction, self-image, and being seen. The themes will be analyzed applying thematic analysis. Mainly this thesis will be presenting the themes through different characters’ actions, thoughts, and dialogue. The main point is to show how the characters’ actions bring out the reoccurring themes in the show.

The analysis of this thesis is based on the aspects of the themes that the characters establish. The titular main character, Bojack Horseman, is in the most important role in the analysis. Bojack brings out with his actions for example different symptoms of depression and their effects on his life. In addition, Bojack often suffers from existential crisis and feels that his life or existence does not have any profound meaning. Bojack also suffers from drug and alcohol addiction which causes more and more difficulties in his life. Bojack’s behavior during the series often also affects other characters’ lives. A flashback in the series shows how Bojack teaches the child actor Sarah Lynn that she has to do everything she can to maintain the attention of her audience. This causes Sarah Lynn to develop a drug addiction and issues with her self-image.

A character called Diane Nguyen is also an important part of the analysis. Diane struggles almost the whole series with identity issues which later lead into a nihilistic crisis when her own self-image breaks down. Nihilism is addressed through several different viewpoints: identity crisis, escapism, and the finding of meaning in one’s life are all important parts of the analysis. Diane, like Bojack, attempts to find meaning to her own life and is driven into an identity crisis because of the perceived lack of meaning in her life. Diane further attempts to numb the feelings of meaninglesgness with alcohol, and wallows for months in the feeling of finding everything meaningless.

The theme being seen addresses particularly how important it is to an individual to be recognized and accepted by others. Due to Bojack’s difficult childhood, it is difficult for him to form any meaningless relationships in his personal life. However, Bojack craves the feeling of being recognized as he is. The theme addresses the humane need to form intimate relationships, and what it means to be spiritually intimate to Bojack. The theme of being seen is closely tied to the theme of self-image. Bojack often feels himself worthless and “garbage”, as he himself puts it. Regardless, Bojack craves recognition and acceptance that he is, like others, a person worth of love.

Tiivistelmä

Bojack Horseman on Netflix Original tv-sarja, joka julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 2014 ja jonka päätöskausi ilmestyi vuonna 2020. Sarjassa käsitellään erilaisia yhteiskunnallisia teemoja, joita viittä analysoidaan tässä tutkielmassa. Valitut teemat analyysiin ovat nihilismi, masennus, huumausaineriippuvuus, minäkuva ja nähdyksi tuleminen. Teemoja analysoidaan temaattisen analyysin keinoin. Pääasiassa tässä tutkielmassa käsitellään edellä esitettyjä teemoja eri hahmojen käytöksen, ajatusten ja puheiden kautta. Tarkoituksena on esitellä sitä, miten sarjan päähahmot tuovat esille sarjassa jatkuvasti käsiteltyjä teemoja.

Tutkielman analyysi pohjautuu pääasiassa hahmojen esille tuomiin aspekteihin teemoista. Sarjan päähenkilö, Bojack Horseman, on analyysissa tärkeimmässä osassa. Bojack tuo esille käytöksellään esimerkiksi erilaisia masennuksen oireita ja niiden vaikutuksia hänen omaan elämäänsä. Lisäksi Bojack usein kärsii eksistentiaalisesta kriisistä ja kokee, ettei hänen elämällään tai olemassaolollaan ole merkitystä. Bojack kärsii myös huumausaine- ja alkoholiriippuvuudesta, mikä aiheuttaa hänen elämäänsä entistä enemmän hankaluuksia. Bojackin käytös sarjan aikana vaikuttaa usein myös muihin sarjan henkilöhahmoihin. Sarjassa nähdyssä takaumassa ilmenee, että Bojack opettaa lapsinäyttelijä Sarah Lynnille, kuinka Sarah Lynnin täytyy antaa kaikkensa tyydyttääkseen yleisöään. Tästä syystä Sarah Lynn ajautuu vaikeuksiin addiktion ja minäkuvan kanssa.

Myös henkilö nimeltään Diane Nguyen on tärkeässä osassa analyysia. Diane kamppailee lähes koko sarjan ajan identiteettiongelmien parissa, jotka myös johtavat nihilistiseen kriisiin, kun hänen oma identiteettikuvansa romahtaa. Nihilismiä käsitellään tutkielmassa useasta eri näkökulmasta: identiteettikriisi, eskapismi ja elämän tarkoituksen etsiminen ovat kaikki tärkeitä osia analyysia. Diane, kuten Bojack, yrittää etsiä merkitystä omaan elämäänsä ja ajautuu kriisiin identiteettinsä romahduksen ja merkityksen puutteen johdosta. Diane pyrkii turruttamaan merkityksettömyyden tunteitaan alkoholilla, ja velloo kuukausia siinä tunteessa, että millään ei ole mitään merkitystä.

Nähdyksi tulemisen teemassa käsitellään eritoten sitä, kuinka tärkeää yksilölle on, että toiset näkevät hänet sellaisena kuin hän on. Bojackin hankalasta lapsuudesta johtuen hänelle on vaikeaa muodostaa läheisiä suhteita kenenkään kanssa. Kuitenkin Bojack sisimmissään haluaa tulla nähdyksi ja tunnistetuksi omana itsenään. Teemassa käsitellään inhimillistä tarvetta henkiseen läheisyyteen muiden kanssa, ja mitä merkitystä sillä läheisyydellä on etenkin Bojackille. Itsetuntoa käsittelevä teema on läheinen nähdyksi tulemisen teeman kanssa. Bojack kokee usein itsensä arvottomaksi ja ”roskaksi”, kuten hän sen itse sanoo. Kuitenkin Bojack kaipaa arvostusta ja tunnustusta siitä, että hän on, niin kuin muutkin, läheisyyden arvoinen henkilö.

see all

Subjects:
Copyright information: © Annu Riekki, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.