University of Oulu

Opettajien suhtautuminen ja osaaminen liittyen peruskouluikäisten oppilaiden mielenterveyden tukemiseen

Saved in:
Author: Kivioja, Milla-Mari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 47
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106018206
Language: Finnish
Published: Oulu : M.-M. Kivioja, 2021
Publish Date: 2021-06-01
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkielman tarkoituksena on selvittää aineistolähtöistä sisällönanalyysiä ja integroivaa kirjallisuuskatsausta hyödyntäen opettajien suhtautumista ja osaamista liittyen peruskouluikäisten oppilaiden mielenterveyden tukemiseen sekä opettajien suhtautumista moniammatilliseen yhteistyöhön koulussa oppilaiden mielenterveyden tukemiseksi.

Mielenterveydellä on useita määritelmiä, ja määritelmä riippuu usein ympäröivästä yhteiskunnasta ja sen kulttuurista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (2014) määritelmän mukaan mielenterveys on voimavara ja tärkeä osa yksilön toimintakyvyn ja hyvinvoinnin kannalta. World Health Organization (2015) määrittelee mielenterveyden kyvyksi ymmärtää oma kompetenssi ja pystyvyydeksi toimia osallisena erilaisissa yhteisöissä.

Koululla on suuri rooli mielenterveyden tukemisessa ja mielenterveyspalveluiden tarjoamisessa ja opettajilla on mahdollisuus vaikuttaa lasten hyvinvointiin kokonaisuutena. Ghaemi, Khakshour, Abasi ja Hajikhani Golchin (2015) selostavat, kuinka koulun rooli on kaikista osa-alueista suurin mielenterveyden palveluiden tarjoamisessa lapsille. Oppilaat viettävät suuren osan ajastaan koulussa ja opettajasta tuleekin usein vaikutusvaltainen ja luotettava aikuinen oppilaan elämässä.

Tämän kandidaatin tutkielman tavoitteena on aiheeseen perehtymällä saada tietoa opettajien yleisestä suhtautumisesta ja taidoista mielenterveyden tukemiseen liittyen sekä lisätä yleistä tietoisuutta ja keskustelua mielenterveyden tukemisen tärkeydestä. Aihe on tärkeä niin yksilön kuin yhteiskunnankin kannalta ja varhainen tuki voi estää haasteiden jatkumisen aikuisuuteen saakka.

Teachers’ views and skills on supporting pupils’ mental health in comprehensive schools

Abstract

The purpose of this thesis is to find out about teachers’ views and skills on supporting pupils’ mental health in comprehensive schools and also teachers’ attitudes on using multiprofessional co-operation in supporting pupils’ mental health in comprehensive schools by using content analysis.

There are several definitions of mental health and the definition varies on social constructs and surrounding social norms. The Finnish Institute of Health and Welfare (2014) defines mental health as an asset and an important part of an individual’s ability to function and well-being. World Health Organization (2015) defines mental health as an ability to understand one’s competency and function as a participant in diverse communities.

School has a crucial role in supporting mental health and the providing mental health services. Teachers have the opportunity to affect the well-being of pupils as a whole in school environments. Ghaemi, Khakshour, Abasi and Hajikhani Golchin (2015) explain how the role of school is the largest of all aspects in providing mental health services to children. Pupils spend much of their time in school and the teacher often becomes an influential and reliable adult in the life of a child.

The aim of this Bachelor’s thesis is to obtain information and understanding on teachers’ general attitudes and skills regarding mental health and also raise awareness and debate about the importance of supporting mental health. The issue is important both for the individual and society and early support can prevent challenges from continuing into adulthood.

see all

Subjects:
Copyright information: © Milla-Mari Kivioja, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.