University of Oulu

Ujon lapsen kohtaaminen päiväkodissa

Saved in:
Author: Nesterenko, Angelina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 36
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106018207
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Nesterenko, 2021
Publish Date: 2021-06-01
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä kandidaatin tutkielmassa selvitän, mitkä tekijät vaikuttavat ujon lapsen kohtaamiseen päiväkodissa. Selvitän myös, millä tavoin aikuiset voivat tukea ujon lapsen sosioemotionaalisia taitoja päiväkotiryhmässä. Tutkimukseni tavoitteena on lisätä varhaiskasvatuksen henkilöstön tietoisuutta sekä omaa ymmärrystä ujon lapsen kohtaamisen laatuun vaikuttavista tekijöistä sekä siitä, miten aikuiset voivat tukea ujoa lasta päiväkodissa.

Toteutan tutkimukseni kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Menetelmänä käytän integroivaa kirjallisuuskatsausta, jonka avulla kuvaan aihetta monipuolisesti ja pyrin tuottamaan myös uutta tietoa. Tutkimukseni aineisto koostuu suomalaisista ja kansainvälisistä tutkimuksista sekä kurssikirjallisuudesta. Tutkimukseni kohteena ovat yli 3-vuotiaat ujot lapset, joiden ujous näyttäytyy arkuutena sekä vetäytyvänä ja hitaasti lämpenevänä käyttäytymisenä ja jotka tarvitsevat aikuisten tukea sosioemotionaalisiin taitoihinsa. Tarkastelen ujon lapsen kohtaamista aikuisen näkökulmasta, mutta myös lapsen näkökulma tulee esiin.

Aikuisen ja lapsen välisen vuorovaikutuksen sekä kohtaamisen laatua pidetään tärkeimpänä laatutekijänä päiväkodissa. Se on erityisen merkityksellistä lapsille, jotka tarvitsevat tukea sosioemotionaalisiin taitoihinsa. Ujon lapsen sosioemotionaalisten taitojen tukemisessa on tärkeää kiinnittää huomiota aikuisten toimintaan sekä tukea lapsen itsesäätely- ja vuorovaikutustaitoja. Varmistaakseen ujon lapsen laadukkaan kohtaamisen aikuisten on tärkeää olla tietoisia tekijöistä, jotka siihen vaikuttavat. Tässä tutkimuksessa selvisi ujon lapsen kohtaamiseen vaikuttavia tekijöitä, joita ovat muun muassa resurssipula, aikuisen vuorovaikutustapa sekä aikuisen ja lapsen temperamentit ja niiden yhteensopivuus.

see all

Subjects:
Copyright information: © Angelina Nesterenko, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.