University of Oulu

Monikulttuurisuuden ilmentyminen musiikkikasvatuksessa : opettajan pedagogiset valmiudet

Saved in:
Author: Hirvilammi, Anna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 39
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106028218
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Hirvilammi, 2021
Publish Date: 2021-06-02
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena oli tutkia monikulttuurisuuden ilmenemistä musiikkikasvatuksessa sekä opettajien pedagogisia valmiuksia koskien monikulttuurista musiikkikasvatusta. Tutkielma edustaa systemaattista kirjallisuuskatsausta. Tutkimuskysymyksiksi muodostuivat: 1. kuinka monikulttuurisuus ilmenee peruskoulun musiikintunnilla sekä 2. mitkä ovat opettajien pedagogiset valmiudet koskien monikulttuurista musiikinopetusta. Kiinnostus aiheeseen kumpuaa lapsuudestani Etiopiassa sekä sen jälkeisistä kokemuksista sopeutua uuteen kulttuuriin. Musiikin oppiaineen lisäksi olen kokenut monikulttuurista kasvatustoimintaa partion kautta, joten nostan partionäkökulman osaksi tutkielmaa. Haluan parantaa oppilaiden tasavertaista kokemusta hyväksytyksi tulemisesta sekä lisätä tietoisuutta musiikkikulttuureiden eettisestä opettamisesta. Oulun Yliopistossa pääaineeni on musiikkikasvatus ja pitkä sivuaineeni on perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot. Tutkielma on rajattu peruskoulussa tapahtuvan musiikinopetuksen käsittelyyn monikulttuurisesta näkökulmasta ja monikulttuurisuus on rajattu käsittelemään eri maiden välistä vuorovaikutusta. Tutkielman pedagogisten valmiuksien käsittelyn tarkoituksena on luoda suuntaa musiikinopettajien kasvatusfilosofisille ratkaisuille koskien monikulttuurista musiikinopetusta.

Tutkimuksista selvisi, että monikulttuurisuus ilmenee peruskoulun musiikintunnilla 1) musiikinopetuksena monikulttuurisessa ryhmässä, 2) kulttuurisen moninaisuuden käsittelynä, 3) eri musiikkikulttuureista nousevina käsittelytapoina ja aihepiireinä sekä 4) kulttuurisensitiivisenä tapana ymmärtää ja käsitellä musiikillisia ilmiöitä. Keskeisinä pedagogisina suuntauksina korostuivat kulttuurisensitiivinen ja välittämisen pedagogiikka. Musiikki taiteenlajina luo mahdollisuuksia toiseuden kohtaamiseen, erilaisuuden ymmärtämiseen ja maahanmuuttajien integroitumiseen yhteiskunnassa. Interkulttuurinen musiikkikasvatus on nostettu tukemaan yksilön kokonaisvaltaista kehitystä. Perusopetuksen opetussuunnitelmassa tuetaan eri kulttuurien sisältäpäin rakentuvaa tietoa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anna Hirvilammi, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.