University of Oulu

Sosiaalisten taitojen edistäminen liikunnan avulla perusasteen alakoulun kontekstissa

Saved in:
Author: Kalliokoski, Miia1; Stolt, Julianna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 50
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106038229
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Kalliokoski; J. Stolt, 2021
Publish Date: 2021-06-03
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkielman lähtökohtana on selvittää, kuinka koululiikunnan avulla voidaan edistää lasten sosiaalisten taitojen kehittymistä. Tässä tutkielmassa avataan koululiikuntaan ja sosiaalisiin taitoihin liittyviä käsitteitä laajasti sekä käsitellään erilaisia keinoja tukea lasten sosiaalisia taitoja. Työn yhtenä tavoitteena onkin löytää keinoja liikuntatunneille lasten sosiaalisten taitojen tukemiseksi. Tutkimuskysymyksemme kuuluu näin: Kuinka koululiikunnan avulla voidaan tukea sosiaalisten taitojen kehittymistä? Tässä kandidaatintutkielmassa keskitytään alakouluikäisten eli 7–12-vuotiaiden oppilaiden sosiaalisten taitojen tukemiseen. Tämä kandidaatintutkielma toteutetaan kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Tutkielmassa tutustutaan laajasti aihetta koskevaan kirjallisuuteen ja tutkimustietoon.

Tutkielma osoittaa koululiikunnan olevan merkittävä väline lasten sosiaalisten taitojen tukemiseen. Kandidaatintutkielma tuo ilmi, ettei koululiikunta automaattisesti tue näiden taitojen kehittymistä, mutta koululiikunta oppiaineena tarjoaa oivalliset puitteet sosiaalisten taitojen kehittämiseen. Näitä puitteita hyödyntämällä voidaan systemaattisesti tukea oppilaiden sosiaalisten taitojen kehittymistä. Tutkielmassa käytettyjen lähteiden pohjalta voidaan tulla siihen tulokseen, että opettajan asenne ja motivaatio vaikuttavat siihen, kuinka oppilaat omaksuvat nämä taidot. Opettaja toimii tuntien aikana sosiaalisten taitojen käytön mallina oppilaille, ja näin ollen taidot peilautuvat myös oppilaiden toimintaan.

Tutkielmasta käy ilmi, että yhteistoiminnallisella ja oppilaslähtöisellä opetuksella on merkittävä rooli sosiaalisten taitojen tukemisessa. Erityisesti yhteiseen tavoitteeseen tähtäävät pelit ja leikit auttavat oppilaiden sosiaalisten taitojen kehitystä. Myös vaihtuvat pari- ja ryhmäjaot tukevat sosiaalisten taitojen omaksumista. Lisäksi voidaan todeta, että sosiaalisista taidoista keskusteleminen ja niiden tarkoituksellinen harjoittelu tukevat sosiaalisten taitojen oppimista. Liikuntatuntien suunnittelun tueksi on saatavilla erilaisia valmiita sosiaalisten taitojen tukemiseen tarkoitettuja opetusohjelmia ja -materiaaleja, joita opettaja voi opetuksessaan hyödyntää. Koululiikunta tarjoaa väylän luontevaan yhdessäoloon sekä vuorovaikutussuhteiden luomiseen ja niiden syventämiseen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Miia Kalliokoski; Julianna Stolt, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.