University of Oulu

”Tähän ei ole kuollut kukaan eläin” : oululaisten vegaanien ruokasuhteita ja ravinnolle annettuja merkityksiä

Saved in:
Author: Salmela, Niko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Cultural Anthropology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 76
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106038230
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Salmela, 2021
Publish Date: 2021-06-03
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Heikkinen, Hannu
Välijärvi, Satu
Reviewer: Heikkinen, Hannu
Välijärvi, Satu
Description:

Tiivistelmä

Tämä kulttuuriantropologinen pro gradu -tutkielma käsittelee vegaanien ruokasuhdetta. Tavoitteeni on selvittää vegaanisen ruokavalion taustalla olevia perusteluita ja ruokavalinnoille annettuja merkityksiä. Otan selvää siitä, miten vegaanista ruokavaliota toteutetaan ja millaisia haasteita täysin kasviperäisen ruokavalion noudattamiseen mahdollisesti liittyy. Analysoin muun muassa siirtymävaihetta sekasyöjästä vegaaniksi, vegaaniselle ruoanlaitolle annettuja merkityksiä, vegaanien keskinäisiä yhteisöllisyyden kokemuksia, vegaanisen ruokavalion ilmenemistä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, ruoan valikoimiseen liittyviä kokemuksia ja vegaanisen ruoan ideaaleja. Tutkielmani haastatteluaineisto koostuu kolmen henkilön suullisista haastatteluista ja kolmesta verkossa tapahtuneesta kyselylomakehaastattelusta. Yhteensä haastateltavia on siis kuusi. Tutkielmaani osallistuneet haastateltavat ovat vuosien 1996–1999 välisenä aikana syntyneitä oululaisia, jotka ovat aineistonkeruuhetkellä olleet vegaaneja 2–5 vuotta elämästään. Haastatteluaineisto on kerätty aikavälillä 10.10.2019–21.01.2020. Tutkielmaa varten on suoritettu osallistuvaa havainnointia Helsingin Vegemessuilla syyskuussa 2019. Lisäksi tutkielmaan kuuluu autoetnografinen osuus: aineistonkeruun aikana olen noudattanut kuukauden ajan täysin vegaanista ruokavaliota lokakuussa 2019. Tutkielman teoreettinen viitekehys muodostuu kahdesta toisiaan tukevasta näkökulmasta. Tulkitsen vegaanien ruokasuhteita ja ravinnolle annettuja merkityksiä hyödyntämällä Clifford Geertzin kulttuurin määritelmää. Geertzin mukaan kulttuuri on luonteeltaan semioottinen, julkinen merkitysten verkko, joka havaitaan ihmisten jakaessa merkityksiä keskenään. Lisäksi hyödynnän tutkielmassa George Herbert Meadin ajatuksiin perustuvaa, Herbert Blumerin muotoilemaa näkemystä, symbolista interaktionismia. Symbolisessa interaktionismissa korostetaan vuorovaikutuksen roolia merkitysten ja minuuden muovautumisprosessissa. Tutkielmani perusteella tärkein motiivi vegaanisen ruokavalion taustalla on luonteeltaan eettinen. Vegaaninen ruokavalio koetaan vastuulliseksi, ekologiseksi, terveelliseksi ja monipuoliseksi. Täysin kasviperäiseen ruokavalioon siirrytään vaiheittain ja siirtymävaiheen myötä ruokavalintoihin aletaan suhtautua uudenlaisella, rationaalisella ja intohimoisella tavalla. Vegaaninen ruokavalio inspiroi informanttejani ja mahdollisuus toteuttaa kyseistä ruokavaliota on heille etuoikeus. Aineiston perusteella Suomessa mahdollisuudet toteuttaa vegaanista ruokavaliota vaihtelevat paikoittain. Vegaanisen ruoan ideaalit voidaan havaita esteettiselle ruoalle annetuista ominaisuuksista, joista vain osa liittyy ruoan varsinaiseen visuaalisuuteen. Tällaisia ominaisuuksia ovat muun muassa ravitsevuus, puhtaus, raikkaus ja eettisyys. Vegaaninen ruokavalio koetaan keinoksi toteuttaa omia arvoja käytännön toiminnassa. Vegaaninen ruokavalio on informanttieni mukaan tapa kunnioittaa elämää ja vaikuttaa ruokateollisuuden rakenteisiin yksi valinta kerrallaan.

see all

Subjects:
Copyright information: © Niko Salmela, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.