University of Oulu

Esiopetuksen inkluusion hyödyt ja toteuttamistavat : erityistä tukea tarvitsevien lasten kehityksen tukeminen inklusiivisessa esiopetuksessa

Saved in:
Author: Nikumatti, Kaisa-Maria1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 41
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106038233
Language: Finnish
Published: Oulu : K.-M. Nikumatti, 2021
Publish Date: 2021-06-03
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatin tutkielmani käsittelee esiopetuksen inkluusion hyötyjä erityistä tukea tarvitsevan lapsen kehitykseen sekä tuo esille tapoja, joilla esiopetuksen henkilökunta voi tukea erityistä tukea tarvitsevien lasten kehitystä inklusiivisessa esiopetuksessa. Inkluusio on ajankohtainen ilmiö kasvatuksen kontekstissa, joten tätä ilmiötä on olennaista tutkia myös esiopetuksen näkökulmasta. Tutkielmani teoreettisena viitekehyksenä on inklusiivinen pedagogiikka, ja tutkielma perustuu kansainvälisiin tutkimusartikkeleihin esiopetuksen inkluusion hyödyistä erityistä tukea tarvitsevien lasten kehitykseen sekä inklusiivisen esiopetuksen toteutuksesta.

Toteutan kandidaatin tutkielmani narratiivisena kirjallisuuskatsauksena, jossa kerään tutkimustietoa aiheestani ja teen yhteenvetoa tutkimuskysymysteni ympärille. Haluan tutkielmani kautta koostaa esiopetuksen henkilökunnan käyttöön selkeän yhteenvedon esiopetuksen inkluusion hyödyistä erityistä tukea tarvitsevien lasten kehitykseen sekä tuoda konkreettista tietoa heidän kehityksensä tukemisesta inklusiivisessa esiopetuksessa.

Tutkimusaineiston perusteella voidaan todeta, että inklusiivisella esiopetuksella on monia positiivisia vaikutuksia erityistä tukea tarvitsevien lasten kehitykseen ja esiopetuksen henkilökunnalla on suuri vaikutus inkluusion toteutuksessa ja onnistumisessa. Inklusiivisella esiopetuksella on todettu olevan positiivisia vaikutuksia lasten sosioemotionaalisiin, kielellisiin ja kognitiivisiin taitoihin. Esiopetuksen henkilökunnan asenteet ja osaaminen vaikuttavat merkittävästi inklusiiviseen kasvatukseen ja sen laatuun. Henkilökunnan korkeat odotukset inkluusiosta ennustavat myös suurempaa kehitystä lasten sosioemotionaalisissa, kognitiivisissa ja kielellisissä taidoissa.

Yhteenvetona totean, että esiopetuksen inkluusio on tavoiteltava arvo ja periaate, mutta toimivan inkluusion toteutuminen vaatii henkilökunnalta monipuolista tietoa ja osaamista. Tarvitaan lisää tietoa ja osaamista yhteiskunnallisesti ja kasvatuksen kontekstissa, jotta inkluusio voidaan nähdä positiivisena ja tavoiteltavana asiana kasvatuksessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Kaisa-Maria Nikumatti, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.