University of Oulu

Aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriön (ADHD) vaikutus nuoren minäpystyvyyden kokemukseen

Saved in:
Author: Leponiemi, Alina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 26
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106038238
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Leponiemi, 2021
Publish Date: 2021-06-03
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämä kuvailevan ja integroivan kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on tutkia ADHD-oireisen nuoren minäpystyvyyteen vaikuttavia tekijöitä sekä keinoja tukea myönteistä minäpystyvyyden kokemusta. Tutkielman aineisto koostuu kansainvälisistä vertaisarvioiduista artikkeleista sekä tieteellisistä kokoomateoksista. Tutkielmani tavoitteena on kerätä ja tarjota tietoa ADHD-oireisen nuoren minäpystyvyyden kokemukseen vaikuttavista tekijöistä ja sen myönteiseen tukemiseen.

Minäpystyvyys tarkoittaa uskoa ja luottamusta omiin kykyihin ja erilaisista tilanteista selviämiseen. Sen kehittymiseen vaikuttavat monet erilaiset kokemukset ja vuorovaikutustilanteet ja onnistumiset tai epäonnistumiset näissä. Minäpystyvyydellä on merkitystä oppimiseen siinä, kuinka paljon on valmis käyttämään aikaa ja näkemään vaivaa oppimisen ja opiskelun eteen.

ADHD on yleinen kehityksellinen neuropsykiatrinen häiriö, jota on tutkittu paljon ja joka vaikuttaa ihmisen elämään laajasti eri osa-alueilla. Sen ydinoireita ovat tarkkaamattomuus, impulsiivisuus ja yliaktiivisuus, jotka voivat johtaa koulussa epäonnistumisen kokemuksiin monin eri tavoin ja näin vaikuttaa negatiivisesti oppilaan minäpystyvyyden kokemukseen.

ADHD-oireisen nuoren minäpystyvyyden kokemukseen vaikuttavat hänen yksilölliset ydinoireensa ja niiden vaikutus pitkäjänteiseen työskentelyyn, kokemukset onnistumisista ja epäonnistumisista sekä nuoren arviot omista kyvyistään ja pystyvyydestään. Keinoja tukea myönteistä minäpystyvyyden kokemusta olivat aineiston perusteella onnistumisten kokemusten mahdollistaminen, palautteen antaminen välittömästi sovitulla tavalla sovitusta suorituksesta tai yrittämisestä, työskentelytaitojen opettaminen, opettajan tiedot ADHD:stä, taito opettaa näitä nuoria sekä opettajan empaattisuus.

Erityisesti onnistumisen kokemusten mahdollistaminen ja niiden huomioiminen palautteenannossa ovat keskeisiä myönteisen minäpystyvyyden kokemuksen tukemisen keinoja. Tutkielman tuloksia voidaan käyttää tietolähteenä ADHD-oireisen nuoren minäpystyvyyden kokemukseen vaikuttavista tekijöistä ja keinoista sen tukemiseen yläkoulussa.

How Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder impact on youth self-efficacy experiences

Abstract

This descriptive and integrative literature review explores the factors influencing the self-efficacy of a young person with ADHD and ways to support a positive experience of self-efficacy in middle school. The literature of this thesis consists of international peer-reviewed journal articles and scientific compilations. The purpose of this thesis is to gather and provide information on self-efficacy experiences among youth with ADHD and ways to support positive self-efficacy beliefs.

Self-efficacy is based on one’s belief and trust in one’s abilities and skills to survive in different situations and tasks. It develops through life with experiences of successes and failures, interaction and comparisons with others. Self-efficacy has a role in learning, because it affects the time spent on studying or how hard one tries when facing difficulties or failures.

ADHD is a developmental neuropsychiatric disorder that has been studied extensively. ADHD symptoms inattentiveness, hyperactivity and impulsiveness can affect widely one’s life from childhood to adulthood. The core symptoms listed earlier, may cause more failures in school on many different situations and because of that, affect negatively on developing self-efficacy.

Experiences of success and failure, core symptoms effect on long-term working and one’s evaluations of one’s abilities and skills all affect self-efficacy experience among youth with ADHD. Ways to support positive self-efficacy experience are feedback that is immediate, accurate and targeted on agreed performance or effort, teaching study skills, making sure that success is possible and achieved. Also, the teacher’s knowledge on ADHD and skills to teach these youth with empathy and demands were ways to support youth with ADHD self-efficacy beliefs.

Especially the experiences of success and getting feedback from those were main findings in this thesis. The results of this thesis are useful in teaching youth in middle school or other students with or without ADHD when there is a need to support their self-efficacy beliefs. This thesis offers knowledge on ADHD and self-efficacy to teachers and to those who study to become a teacher.

see all

Subjects:
Copyright information: © Alina Leponiemi, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.