University of Oulu

Sateenkaarinuorten kouluhyvinvointi ja sen tukeminen yläkoulussa

Saved in:
Author: Miero, Marianne1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 46
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106048247
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Miero, 2021
Publish Date: 2021-06-07
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Sateenkaarinuorten, eli sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöön kuuluvien nuorten kouluhyvinvointi on saanut viime vuosien aikana paljon huomiota mediassa. Uutisoinnin ja kouluterveyskyselyjen myötä yhteiskunnassamme on herätty siihen todellisuuteen, etteivät tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteudu jokaisessa koulussa ja sateenkaarinuoret voivat paikoittain huonosti. Tämän kandidaatin tutkielman tarkoituksena on selvittää sateenkaarinuorten kouluhyvinvoinnin tilaa ja nostaa esiin konkreettisia keinoja, joilla sateenkaarinuorten kouluhyvinvointia voidaan edistää.

Tutkielma on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, jonka aineisto koostuu sekä kotimaisesta, että ulkomaisesta vertaisarvioidusta tutkimuskirjallisuudesta liittyen sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuteen, sateenkaarinuorten kouluhyvinvointiin sekä heteronormatiivisuuteen. Kirjallisuuskatsaus on teoriaohjaava ja tutkielman tulokset on analysoitu Martin E. P. Seligmanin kehittelemän hyvinvointiteorian, PERMA-teorian elementtejä hyödyntäen. Aiheen käsittely on rajattu koskemaan yläkouluikäisiä 12–15-vuotiaita sateenkaarinuoria, sillä minäkuvan kehitys ja tutustuminen omaan sukupuoleen ja seksuaalisuuteen alkaa useimmiten yläkouluikäisenä varhaisnuoruudessa.

Tämä tutkielma on osoittanut, että sateenkaarinuoret kohtaavat kouluarjessa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta rikkovaa toimintaa, johon liittyvät koulun heteronormatiiviset tilat ja oppimateriaalit sekä sukupuolittuneet ryhmäjaot. Sateenkaarinuoret kokevat myös muita nuoria enemmän koulukiusaamista ja syrjintää, eivätkä he koe saavansa tarvitsemaansa tukea kouluarjessa. Tutkielman tavoitteena on lisätä kasvatusalan ammattilaisten tietoisuutta sateenkaarinuorista ja heidän kouluhyvinvoinnin tilastaan, sekä tarjota konkreettisia keinoja, joilla edistää sateenkaarinuorten hyvinvointia yläkoulussa. Jotta sateenkaarinuorten kouluhyvinvointia voitaisiin edistää, tulee koulussa huomioida sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus, puuttua kiusaamiseen ja kohdata jokainen oppilas tasavertaisena yhteisön jäsenenä sukupuolesta tai seksuaalisuudesta huolimatta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Marianne Miero, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.