University of Oulu

Sukupuoli-identiteetin kehittyminen Suomessa

Saved in:
Author: Lampi, Annika1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106058256
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Lampi, 2021
Publish Date: 2021-06-18
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Sukupuoli-identiteetti ja sen kehittyminen on noussut kuluneen vuosikymmenen aikana laajaalaiseksi ja kansainväliseksi aiheeksi. Tutkimusta sukupuolesta ja sukupuoli-identiteetistä on tehty jonkin verran, mutta suomalaisen tutkimuskentän näkökulmasta tutkimusta on todella vähän. Tässä kandidaatintutkielmassa käsitellään sukupuoli-identiteettiä, sen ympärillä olevaa käsitteistöä ja siihen vaikuttavia tekijöitä suomalaisen yhteiskunnan kontekstissa. Tutkielman tavoitteena on mahdollistaa tietoisuuden lisääntymistä, aiheen syvällistä ymmärtämistä sekä yhtenäisen tiedon löytämistä myös suomalaisen yhteiskunnan näkökulmasta. Sukupuoli ei ole vain biologinen, psyykkinen, sosiaalinen tai teoreettinen seikka, vaan näistä kaikki ovat vahvassa sidoksessa toisiinsa.

Tämä kandidaatintutkielma pyrkii avaamaan sukupuoli-identiteetin merkityksen ja ne käsitteet, jotka ovat välttämättömiä aiheen ymmärtämisen kannalta. Käsitteiden lisäksi tutkimus pyrkii selkeyttämään sellaisia yhteiskunnallisia ulottuvuuksia ja konstruktioita, jotka ovat suoranaisessa yhteydessä sukupuoli-identiteetin kehittymiseen. Tämä kandidaatintutkielma on kirjallisuuteen pohjautuva, teoreettinen tutkimus. Lähdemateriaalina ovat toimineet niin verkkosivut kuin erinäiset sukupuoleen ja yhteiskuntaan liittyvät teokset, tutkimukset, artikkelit sekä lait. Tutkielma on pyritty luomaan laaja-alaisen ja monipuolisen, syvällisen sekä selkeän uuden tiedon ja teorian kannalta. Aiheen tuoreuden ja COVID-19 pandemian vuoksi verkossa saatavilla olevien lähdemateriaalien käyttö on ollut välttämätöntä.

Tutkimustuloksista voidaan päätellä sukupuoli-identiteetin kehittyvän jo varhain vahvassa yhteydessä yhteiskunnan kanssa: instituutiot, sosialisaatioprosessi ja yhteisössä vallitsevat arvot sekä näkemykset vaikuttavat vahvasti sukupuoli-identiteetin kehittymiseen sekä ilmentämiseen. Tutkimus osoitti sukupuoli-identiteetin olevan vielä seikka, jota ei juurikaan huomioida suomalaisen yhteiskunnan puitteissa. Tutkimustulokset osoittavat erinäisten järjestöjen ja lakien ohjaavan sukupuolen moninaisuuden tasa-arvoistamiseen, mutta käytännön tasolla sukupuoli-identiteettien variaatioita ei huomioida riittävästi.

Abstract

During the past decade, gender identity and its development has emerged as a wide and international phenomenon. Although there is some research about gender and gender identity, in the context of Finnish research there is very little research. This bachelor’s thesis will examine gender identity, the terminology around it and the factors that impact it in the context of the Finnish society. The objective with this study is to enable the increase of awareness, the indepth understanding or the topic as well as discovering coherent information from the point of view of the Finnish society. Gender is not only a biological, psychological, social or theoretical issue, but all of these are strongly interconnected in the development of the gender identity.

This bachelor’s thesis will try to open the meaning of gender identity and the terminology that are essential for full understanding of gender identity. In addition to the terminology this thesis will open the dimensions and constructions of the society that are in direct contact with the development of gender identity. This bachelor’s thesis is a theoretical study based on a literature review. The references include websites as well as varying books, studies, articles and laws related to gender and society. The study is developed keeping in mind the creation of wideranging, diverse, in-depth and clear new information and theory. Due to the novelty of the topic and the COVID-19 pandemic, the use of web-based references has been essential.

As the research results point to, gender identity starts to develop in contact with society in early stages: institutions, socialization and the values and views of the society have a strong impact in gender identity and gender presentation. This research revealed that gender identity is not noticed enough in the Finnish society. Research data shows that different kinds of organizations and laws direct towards equalization of gender diversity but on practical level the variation of gender identity is not notified enough.

see all

Subjects:
Copyright information: © Annika Lampi, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.