University of Oulu

Informal learning of English through social media among higher education students in Finland

Saved in:
Author: Räsänen, Olli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 48
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106108281
Language: English
Published: Oulu : O. Räsänen, 2021
Publish Date: 2021-06-10
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Abstract

Social networking and media have generated a large userbase in the last decade and continue to do so in an accelerating pace. This raises questions about the effects of social media on humans. This thesis addresses this topic in the context of English language learning (ELL) among Finnish university students. A small-scale online survey was conducted in a Finnish university to understand the personal experiences of university students regarding social media and ELL, compare the positive and negative effects reported, to examine whether learning through social media is mainly informal, and whether social media can be used as an effective tool in learning. The thesis applies mixed methods of analysis to address these questions, including quantitative analysis and qualitative content analysis.

The results show that learning through social media is largely informal in nature, and social media has both positive and negative effects on learning, although the positive side outweighs the negative. It seems that social media affects the learning of English language skills positively, but that it also has an important role as an auxiliary learning tool to consolidate the already possessed skills and language proficiency. Among negative effects discussed, the disruptions to active learning and the detriments to grammar or spelling stood out. Most importantly, this thesis found that the skills of critical media literacy and thinking are in a vital role regarding ELL in social media, which is an unexpected result on the basis of previous research on the subject. These results suggest that the individuals who possess adept critical media literacy and thinking skills were seemingly more likely to learn more English through social media, whilst those who lacked the same level of skill were found to report less positive or even negative experiences.

Tiivistelmä

Sosiaalinen media ja verkostoituminen ovat keränneet suuren käyttäjäkunnan viimeisen vuosikymmenen aikana kiihtyvällä tahdilla. Tämä puolestaan on korostanut kysymyksiä sosiaalisen median vaikutuksista ihmisiin. Tämä tutkielma keskittyy ongelmaan suomalaisten yliopisto-opiskelijoiden englannin kielen oppimisen näkökulmasta. Tutkielman aineisto kerättiin erässä suomalaisessa yliopistossa kyselytutkimuksen avulla. Tutkielman tavoitteena on selvittää millaisia vaikutuksia sosiaalisella medialla on englannin kielen oppimiseen ja ovatko positiiviset ja negatiiviset vaikutukset keskenään verrattavissa. Tämän lisäksi tutkittiin onko oppiminen sosiaalisen median välityksellä pääasiallisesti epävirallista ja onko sosiaalinen media tehokas väline/alusta oppimiselle. Tutkielmassa sovellettiin monimenetelmällistä analyysia, jossa hyödynnettiin sekä määrällistä analyysiä että laadullista sisällönanalyysiä.

Tulokset antavat ymmärtää, että sosiaalisella medialla on sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia oppimiseen, ja positiiviset vaikutukset ovat suuremmassa roolissa. Sosiaalinen media edistää englannin kielen taitojen oppimista, mutta se auttaa myös jo opitun tiedon säilyttämisessä sekä kielitaitojen ylläpitämisessä. Negatiivisista vaikutuksista häiriöt kielioppiin tai oikeinkirjoitukseen, sekä häiriöt aktiiviseen oppimiseen nousivat esille. Tuloksista huomattavin oli se, että oppimiseen sosiaalisessa mediassa vaikuttaa suuressa määrin yksilön kriittiset medianluku- ja medianymmärrystaidot. Aikaisemmat aiheeseen liittyvät tutkimukset huomioon ottaen tämä oli odottamaton lopputulos. Tulokset osoittavat, että ne yksilöt, jotka omaavat hyvät medianluku- ja ymmärtämistaidot, todennäköisemmin oppivat enemmän sosiaalisen median avulla verrattuna niihin, joilla nämä taidot eivät ole samalla tasolla. Ne, joilla kyseiset taidot ovat matalammalla tasolla, raportoivat vähemmän positiivisia tai jopa negatiivisia kokemuksia englannin kielen oppimiseen ja sosiaaliseen mediaan liittyen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Olli Räsänen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.