University of Oulu

Jakamistalous osana kiertotaloutta : haasteet ja mahdollisuudet Suomessa

Saved in:
Author: Grönvall, Annika1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Environmental Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 36
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106118282
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Grönvall, 2021
Publish Date: 2021-06-14
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä kandidaatintyössä tarkasteltiin jakamistaloutta, sekä sen tuomia haasteita ja mahdollisuuksia Suomessa. Aluksi käydään läpi yleisesti kiertotalouden perusajatusta ja materiaalikiertojen jaottelua. Jakamistaloutta käsitellään laajemmin toisessa kappaleessa, jossa esitellään sen kehitystä, perusajatusta sekä mahdollisia jaottelutapoja. Viimeisessä kappaleessa perehdytään jakamistalouden vahvuuksiin ja heikkouksiin, joiden avulla pohditaan niiden tuomia mahdollisuuksia ja haasteita Suomessa.

Työ toteutettiin kirjallisuusselvityksenä, jonka lähteinä toimivat useat eri julkaisut ja esimerkkitapaukset. Tärkeimpiä ja useaan otteeseen käytettyjä lähteitä olivat muun muassa Verohallinnon sekä Työ- ja elinkeinoministeriön teettämät selvitykset jakamistalouden tilasta Suomessa. Työtä tehdessä kävi ilmi Suomessa jakamistalouden kehityksen vaihtelu paikkakohtaisesti, sillä eroavaisuudet laajojen kaupunkien ja pienten paikkakuntien välillä ovat suuret. Lisäksi jakamistalouden säännöstely-ympäristöä pidetään vaikeasti ymmärrettävänä, joka vaikuttaa jakamistalouden toiminnan toteutumiseen. Kehittyvänä maana meillä on kuitenkin paljon mahdollisuuksia ja valmiuksia edistää toiminnallamme jakamistaloutta.

The sharing economy as part of a circular economy : challenges and opportunities in Finland

Abstract

This bachelor’s work looked at the sharing economy, as well as the challenges and opportunities it presented in Finland. To begin with, one generally goes through the basic idea of circular economics and the breakdown of material cycles. The sharing economy is discussed more broadly in the second paragraph, outlining its development, basic idea and possible ways of division. The last paragraph will explore the strengths and weaknesses of the sharing economy to reflect on the opportunities and challenges they present in Finland.

The work was carried out as a literary account, with several different publications and example cases serving as sources. Among the most important sources and used on several occasions were studies on the state of the sharing economy in Finland commissioned by the Tax Administration and the Ministry of Economic Affairs and Employment. When the work was carried out, the variation in the development of the sharing economy on a location basis, as the differences between large cities and small localities are large. Moreover, the rationing environment of the sharing economy is considered difficult to understand, affecting the realization of the functioning of the sharing economy. However, as an emerging country, we have a lot of opportunities and capacity to contribute to the sharing economy through our activities.

see all

Subjects:
Copyright information: © Annika Grönvall, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.