University of Oulu

Se sätkii joka suuntaan eikä tottele yhtään : hevosen liikettä kuvaavien verbien semanttista luokittelua

Saved in:
Author: Manninen, Salla1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 66
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106158291
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Manninen, 2021
Publish Date: 2021-06-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Sivonen, Jari
Reviewer: Västi, Katja
Sivonen, Jari
Description:

Tiivistelmä

Olen tarkastellut pro gradu -tutkielmassani hevosen liikettä kuvaavia verbejä ja jaotellut niitä semanttisiin luokkiin. Luokittelun pohjana olen käyttänyt Anneli Pajusen teosta Argumenttirakenne — Asiaintilojen luokitus ja verbien käyttäytyminen suomen kielessä (2001), jossa Pajunen määrittelee sen, millaisia semanttisia luokkia ylipäätään on olemassa. Aineistoni koostuu 258 verbistä, jotka olen kerännyt Marvi Jalon ja Merja Jalon hevosaiheisista lasten- ja nuortenkirjoista. Teoksia on yhteensä 16, joista 7 on Marvi Jalon kirjoittamaa, toiset 7 taas Merja Jalon kirjoittamaa ja loput 2 heidän yhdessä kirjoittamiaan.

Aineistoni verbeistä 232 on liikeverbejä ja 26 tekoverbejä. Pidin tekoverbit osana tutkimustani, koska niiden tarkastelu oli yhtä lailla kiinnostavaa kuin liikeverbienkin. Tutkimukseni on laadultaan kvalitatiivinen ja aineistopohjainen. Olen kerännyt aineistoni lukemalla 16 satunnaista Marvi Jalon ja Merja Jalon hevoskirjaa, joita on eri vuosikymmeniltä 1970-luvulta lähtien. Tutkimukseni edustaa semantiikkaa, koska jaottelen aineistoani nimenomaan niiden merkityksen kannalta.

Tutkin sitä, millaisiin semanttisiin luokkiin liike- ja tekoverbit voidaan jaotella sekä sitä, edustuuko jokin näistä luokista eniten. Liikeverbien pääluokat ovat lokomotionaaliset ja refleksiiviset liikeverbit, kausatiiviset liikeverbit sekä kontaktiverbit. Tutkimuksessani olen havainnut, että lokomotionaaliset ja refleksiiviset liikeverbit edustuvat aineistossani ylivoimaisesti eniten ja kontaktiverbejä taas on kaikkein vähiten. Tekoverbejä aineistossani on niin vähän, ettei ole mielekästä laskea, mitä niiden pääluokista esiintyisi eniten. Lokomotionaalisten ja refleksiivisten liikeverbien osuus aineistostani on odotuksenmukainen, sillä kyseiseen luokkaan kuuluvat muun muassa kävelemistä ja juoksemista ilmaisevat askelverbit, joita on aineistossani runsaasti. Semanttiset luokat eivät kuitenkaan ole tarkkarajaisia, joten on osin tutkijan kokemuksista, maailmantiedosta ja intuitiosta kiinni, millaisiin luokkiin hän verbit sijoittaa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Salla Manninen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.