University of Oulu

Julkisen ja yksityisen sektorin puheterapeuttien työhyvinvointi : työperäiseen stressiin vaikuttavat tekijät ja työperäisen stressin mahdolliset vaikutukset työn laatuun

Saved in:
Author: Rantapirkola, Paula1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Logopedics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 66
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106168302
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Rantapirkola, 2021
Publish Date: 2021-06-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Hautala, Terhi
Reviewer: Loukusa, Soile
Hautala, Terhi
Description:

Tiivistelmä

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää, millaiset tekijät vaikuttavat lisäävästi ja vähentävästi julkisen ja yksityisen sektorin puheterapeuttien kokeman työperäisen stressin määrään. Lisäksi haluttiin selvittää, millaisia vaikutuksia työperäisellä stressillä mahdollisesti on puheterapeuttien harjoittaman työn laatuun.

Tutkimus toteutettiin teemahaastatteluina, joihin osallistui 5 julkisen sektorin ja 5 yksityisen sektorin laillistettua puheterapeuttia eri puolilta Suomea. Puhelimitse käydyissä haastatteluissa puheterapeutit kertoivat annettujen teemojen pohjalta kokemuksiaan ja ajatuksiaan työperäisen stressiin liittyvistä tekijöistä ja niiden vaikutuksista työnsä laatuun.

Tutkimus osoitti, että puheterapeutit kokevat jonkin verran stressiä työssään. Julkisen ja yksityisen sektorin puheterapeutit tunnistivat suurelta osin samankaltaisia stressiä lisääviä ja vähentäviä tekijöitä, mutta ryhmien välillä havaittiin joitain eroavaisuuksiakin. Yleisiä työstressiä provosoivia tekijöitä olivat esimerkiksi rajalliset resurssit, korkea vastuu, työn suuri määrä, laaja asiakaskirjo sekä omat persoonalliset ominaisuudet. Yleisiä työstressiä lieventäviä tekijöitä olivat muun muassa hyvät työtilat, kollegiaalinen tuki, mahdollisuus vaikuttaa omiin työaikoihin sekä perhe ja vapaa-aika. Työperäisen stressin vaikutukset työn laatuun olivat sektoreiden välillä hyvin samansuuntaiset. Vaikutukset näkyivät muun muassa terapiaan valmistautumiseen käytettävän ajan vähenemisenä, läsnäolon verkkaisuutena sekä havainnointikyvyn heikentymisenä. Toisaalta jotkut kokivat sopivalla stressillä olevan myös työn laatua parantavia vaikutuksia.

Tämän työn havainnot puheterapeuttien kokemista stressin määrään vaikuttavista asioista olivat pääosin samansuuntaisia aikaisemman tutkimustiedon kanssa. Aihetta on jonkin verran tutkittu Suomessa opinnäytetasolla. Aiheitta ei ole kuitenkaan aikaisemmin juurikaan tutkittu laadullisin menetelmin, joten siltä kannalta tämä tutkimus toi uusia näkökulmia puheterapeuttien työhyvinvointiin ja sen edistämiseen. Työperäisen stressin vaikutuksia puheterapeuttien harjoittaman työn laatuun ei ole aikaisemmin juurikaan tutkittu, joten tämä tutkimus tarjosi lisää ymmärrystä tällä aihealueella. Työhyvinvointi aiheena on tärkeä ja ajankohtainen, sillä puheterapeuttien työelämä on muiden suomalaisten työntekijöiden tavoin muutoksessa ja tätä kautta aiheuttanut uusia haasteita työhyvinvoinnille.

see all

Subjects:
Copyright information: © Paula Rantapirkola, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.