University of Oulu

Environmentalism in English studies and teachers’ perceptions of implementing the curriculum in Finnish upper secondary schools

Saved in:
Author: Aarinen, Jenni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 68
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106168307
Language: English
Published: Oulu : J. Aarinen, 2021
Publish Date: 2021-06-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kokkola, Lydia
Reviewer: Räisänen, Tiina
Kokkola, Lydia
Description:

Abstract

The aim of this master’s thesis is two-fold: first, to see how the inclusion of environmentalism has changed in the Finnish national curricula for general upper secondary education over the last five decades, especially in English studies. Second, the role of teachers and their perceptions of the implementation of the curriculum and its contents are examined from the point of view of autonomy and Michael Lipsky’s concept of street-level bureaucracy. What teachers are expected to do is identified by examining the curriculum, and by talking to teachers directly, their perceptions of their preparedness, abilities, and autonomy are established. Thus, environmentalism and its recognition in general upper secondary schools in Finland are examined.

This thesis begins with a review of the Finnish school system, definitions of sustainability and environmentalism, and consideration of teacher autonomy in Finland. Then, the first research question is answered with a review of the national curricula for Finnish general upper secondary education from 1985 to 2019. The review focuses on the development of environmentalism, especially in English studies, to see how the national curriculum has considered concepts such as sustainability in past decades. After the introduction of Lipsky’s concept, the empirical part of this thesis is presented. Topics such as teachers’ awareness of the most recent curriculum reform and environmentalism, teachers’ perceptions of their preparedness to teach about environmentalism, and their need for more input were discussed in phenomenographic interviews with ten Finnish teachers of English.

This study found that the Finnish national curriculum has developed its environmentalism-related content in each curriculum reform. Through the introduction of transversal competencies and optional courses, the curriculum and English studies recognize the need to discuss topics such as global warming, sustainability, and environmentalism. Based on the interviews of this study, Finnish teachers are prepared to teach about environmentalism within English studies, as they recognize the importance of the topic. However, teachers mention the need for input, such as materials, further training, and collegial support.

Tiivistelmä

Tämän pro gradu -tutkielman tavoite on kaksiosainen. Tavoitteena on selvittää, miten lukion opetussuunnitelman ympäristöaiheiden, kuten kestävän kehityksen ja ilmaston lämpenemisen, sisällyttäminen on kehittynyt viimeisten vuosikymmenten aikana erityisesti englannin kielen opinnoissa. Lisäksi tavoitteena on selvittää, miten lukion englannin opettajat kokevat opetussuunnitelman toteuttamisen autonomian ja Michael Lipskyn katutason byrokraatit -konseptin näkökulmasta. Tarkastelemalla opetussuunnitelmaa, voidaan selvittää opettajille asetetut odotukset opetuksen sisällöstä, kun taas keskustelu lukio-opettajien kanssa pyrkii selvittämään, miten he havaitsevat omat valmiutensa, kykynsä ja autonomiansa työssään. Täten voidaan selvittää miten ympäristöaiheet ja niiden tärkeys tunnistetaan suomalaisissa lukioissa.

Tämän tutkielman ensimmäinen osa perustuu suomalaisiin lukion opetussuunnitelmiin vuodesta 1985 vuoteen 2019. Viimeisten vuosikymmenten aikana tapahtunutta ympäristöaiheiden käsittelyn kehitystä tarkastellaan erityisesti englannin kielen opintojen osalta. Tutkielman toinen, empiirinen, osuus perustuu kymmenen suomalaisen englannin kielen opettajan kanssa pidettyihin fenomenografisiin haastatteluihin. Haastatteluissa käsiteltiin muun muassa opettajien tietämystä liittyen opetussuunnitelmauudistukseen ja ympäristöaiheisiin, opettajien käsityksiä omista valmiuksistaan opettaa ympäristöaiheista ja opettajien kokemaa tarvetta lisätuelle ympäristöaiheiden opetukseen.

Tutkielmassa selviää, että ympäristöaiheiden sisällytys englannin opiskeluun on kehittynyt jokaisen opetussuunnitelmauudistuksen myötä. Ympäristöaiheet on koettu tarpeellisiksi sisällyttää muun muassa laaja-alaisen osaamisen alueisiin ja englannin kursseihin. Haastattelujen perusteella opettajat kokevat itsensä valmiiksi opettamaan ympäristöaiheista. Opettajat kuitenkin mainitsevat tarpeen tuelle esimerkiksi lisämateriaalien, lisäkoulutuksen tai kollegiaalisen tuen muodoissa. Tutkimukseen osallistuneet opettajat kokevat ympäristöaiheiden opetukseen sisällyttämisen tärkeäksi.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jenni Aarinen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.