University of Oulu

Digitalisaatio osana vesihuoltoverkostojen omaisuudenhallintaa Suomessa : tilannekatsaus

Saved in:
Author: Takkinen, Veli-Matti1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Environmental Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Pages: 84
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106178316
Language: Finnish
Published: Oulu : V.-M. Takkinen, 2021
Publish Date: 2021-06-17
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Rossi, Pekka
Postila, Heini
Tomperi, Jani
Reviewer: Rossi, Pekka
Postila, Heini
Tomperi, Jani
Description:

Tiivistelmä

Digitalisaation hyödyntäminen verkosto-omaisuudenhallinnassa vaihtelee Suomen vesihuoltolaitosten välillä. Vesilaitoksen toiminnan kehittämisen kannalta digitalisaation hyödyntäminen esimerkiksi verkosto-omaisuuden perus- ja kuntotietojen hallinnassa ja käsittelyssä voi olla oleellinen osa vesilaitoksen kehittämistä kohti kustannustehokkaampaa ja turvallisempaa vedenjakelua. Tämän diplomityön tavoitteena oli selvittää digitalisaation tilaa Suomen vesilaitosten verkostoomaisuuden hallinnassa,sekä kartoittaa ja antaa suosituksia siitä, miten vesilaitosten verkostoomaisuudenhallinnan digitalisoinnin kehittämistä voisi tukea.

Diplomityön kirjallisuuskatsauksessa on esitetty digitaalisen verkostoomaisuudenhallinnan kannalta olennaisia näkökulmia. Työn tutkimusosassa Suomen vesihuoltolaitoksille lähetettiin Webropol-kysely, jossa selvitettiin vesilaitosten digitaalisten aineistojen ja menetelmien hyödyntämisen tasoa. Kyselyn avulla selvitettiin myös, mitä vesilaitosten mielestä tulisi tehdä vesihuoltoalan digitaalisen muutoksen edistämiseksi. Lisäksi valikoituja kyselyyn vastanneita vesilaitoksia haastateltiin kyselyssä esiin nousseista aiheista, kuten etäluettavista mittareista ja tarvittavista tukimuodoista.

Tutkimuksen perusteella Suomen vesihuoltolaitokset ovat digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisen suhteen hyvin vaihtelevissa tilanteissa. Suuremmat laitokset hyödyntävät keskimäärin enemmän digitalisaation tuomia mahdollisuuksia. Vesihuoltolaitokset kokivat selkeän kirjallisen ohjeistuksen, alueellisen digikoordinaattorin ja vesihuoltolaitosten välisen yhteistyön parhaimpina vaihtoehtoina digitalisaation edistämiseksi. Haastatteluiden perusteella uusien digitaalisten aineistojen käyttöönoton pilotointi koettiin hyvänä toimintamallina, jota voitaisiin käyttää nykyistä laajemmin. Tutkimuksesta saatuja tuloksia voidaan käyttää tulevien digitaalisuutta edistävien toimien suunnittelussa.

Digitalization as a part of asset management of water supply networks in Finland : situation overview

Abstract

Utilization of digitalization in network asset management varies in Finnish water supply plants. Digitalization of network asset management might play essential role in development towards more cost-effective and safer water distribution operations of water utilities. Goal of this master’s thesis is to find out state of digitalization in water utility’s network asset management and give recommendations on how development of water utilities could be supported.

The most essential factors of digitalization of network asset management are presented in literature review of the thesis. The study was conducted by sending a Webropol survey to Finnish water utilities. The survey asked how well plants have applied digital materials and methods, how utilities experience digital change and what they think should be done to promote digitalization in water supply and sewage sector. In addition to survey, selected respondents were interviewed to gather more detailed information about highlighted subjects, such as remotely readable sensors and desired forms of support.

As a result of this study, Finnish water utilities are at varying situations regarding utilization of digitalization. On average, larger utilities use the possibilities of digitalization more than smaller ones. Written instructions, regional digital coordinator and cooperation between water utilities were seen as the most suitable options to promote digitalization. Based on interviews, pilot projects were also seen as a good operating model which could be used even more for introduction of new digital methods. The results of this research can be used in planning future actions promoting digitalization.

see all

Subjects:
Copyright information: © Veli-Matti Takkinen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.