University of Oulu

Resilience in supplier management in energy industry

Saved in:
Author: Leinonen, Suvi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.1 MB)
Pages: 130
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106178326
Language: English
Published: Oulu : S. Leinonen, 2021
Publish Date: 2021-06-18
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Kauppila, Osmo
Reiman, Arto
Reviewer: Kauppila, Osmo
Reiman, Arto
Weissenberg, Kaj von
Description:

Abstract

Currently, there is variation and development need in Finnish companies how prepared and resilient they are against crisis and disruptions. In the energy industry, supply chain resilience (SCRes) is a critical part of strategic management due to its critical role in society and effect on competitiveness. Disruption effects to supply chain (SC) performance are minimized by proactive risk management and ensuring business continuity by different capabilities in buyer company and suppliers. Crisis and disruptions are not completely predictable or preventable and different capabilities ensure fast recovery from disruptions and crisis.

The aim of this research is to define how SCRes can be managed and developed by supplier relationship management in the energy industry in Finland. The research consists of a literature review and empirical study implemented as qualitative research using a semi-structured interview. The research target is achieved by research questions defined below: RQ1: How can SCRes be defined in an energy industry context? RQ2: How to manage SCRes? RQ3: What capabilities are critical to be considered to ensure high SCRes in the energy industry in Finland? RQ4: How to improve SCRes in the energy industry in Finland?

The key findings indicate that SCRes needs to be continuously assessed and improved by several intra-organizational and inter-organizational collaborative capabilities. Business Continuity Plan needs to be implemented proactively in collaboration with suppliers and other networks. SCRes is managed through the whole SC by systematic and proactive supplier relationship management (SRM). As the research is a wide interview study, the findings of this research can be utilized for other industrial fields by management and improvement of SCRes. It needs to be considered that the findings are subjective as done by one researcher.

Alihankkijoiden resilienssiarviointi energiateollisuudessa

Tiivistelmä

Toimitusketjun resilienssi vaihtelee suomalaisissa yrityksissä ja siinä on kehitettävää sen mukaan, miten varautuneita ja kriisinkestäviä yritykset ovat. Energiateollisuudessa toimitusketjun resilienssi on kriittinen osa strategista johtamista yhteiskuntakriittisyyden ja kilpailukyvyn vaikutuksen vuoksi. Häiriöiden vaikutukset toimitusketjuun minimoidaan proaktiivisella riskienhallinnalla ja varmistamalla liiketoiminnan jatkuvuus erilaisilla kyvykkyyksillä. Kriisejä ja häiriöitä ei voida täysin ennustaa tai estää, joten erilaisia kyvykkyydet varmistavat nopean toipumisen kriiseistä.

Tämän diplomityön tavoite oli selvittää, miten toimitusketjun resilienssiä voidaan johtaa ja kehittää toimittajasuhteiden hallinnan kautta energiateollisuudessa Suomessa. Tutkimus koostuu kirjallisuuskatsauksesta ja empiirisestä tutkimuksesta, joka on toteutettu laadullisena tutkimuksena puolistrukturoitujen haastatteluiden avulla. Tutkimuksen tavoitteet saavutetaan seuraavilla tutkimuskysymyksillä: TK1: Miten toimitusketjun resilienssi määritellään energiateollisuudessa? TK2: Miten toimitusketjun resilienssiä johdetaan? TK3: Mitkä tekijät ovat kriittisiä toimitusketjun korkean resilienssin varmistamisessa energiateollisuudessa Suomessa? TK4: Miten toimitusketjun resilienssiä voidaan kehittää energiateollisuudessa Suomessa?

Keskeisimmät löydökset osoittavat, että toimitusketjun resilienssiä tulee parantaa jatkuvasti yritysten sisäisten kyvykkyyksien ja yritysten välisten, yhteistyöllä vahvistettavien kyvykkyyksien kautta. Liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelma otetaan käyttöön proaktiivisesti yhteistyössä toimittajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Toimitusketjun resilienssiä johdetaan koko toimitusketjun matkalla systemaattisen ja proaktiivisen toimittajahallinnan kautta. Koska kyseessä on laaja haastattelututkimus, löydöksiä voidaan soveltaa myös muille teollisuuden aloille toimitusketjun resilienssin johtamiseen ja kehittämiseen. On otettava huomioon, että löydökset ovat subjektiivisia yhden tutkijan tekemiä löydöksiä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Suvi Leinonen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.